версія для друку

Громадянська Освіта, 1999,  №27
Різне, Релігія і школа

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПІДЛІТКІВ І ЖІНОК

30.12.1999
Урок з курсу "Права людини" для учнів 9-11 класів

Тема уроку: Особливості правового регулювання праці підлітків і жінок.

Мета уроку. Ознайомити учнів з основами міжнародного і українського законодавства щодо особливостей регулювання праці молоді і жінок. Навчити працювати з текстами законів, виділяти головну думку, аналізувати, аргументувати і відстоювати свою позицію на основі толерантності, поваги до людської особистості. Сприяти розумінню правового регулювання суспільних і, зокрема, трудових відносин. Виховувати активну життєву позицію в дусі дотримання законності і прав людини.

Тип уроку: лекція з елементами бесіди, роботи з документами та розв’язування юридичних ситуацій.

План уроку:

1. Організаційний момент (0,5-1 хв.).

2. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети, завдань уроку (1,5-2 хв.).

3. Особливості праці молоді.

4. Порядок добровільної праці учнів.

5. Особливості праці жінок.

6. Закріплення набутих знань, вироблення практичних вмінь по розв’язуванню юридичних ситуацій (10-15 хв.).

Використана література:

1. Загальна декларація прав людини.

2. Конвенція про права дитини.

3. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.

4. Конституція України

5. Кодекс законів про працю України (далі КЗпПУ, ксероксна копія у кожного учня).

6. Закони України: "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; "Про відпустки".

7. Постанова Верховної Ради України "Про реалізацію в Україні положень Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" ("Голос України", 1 вересня 1998 р.)

8. Доповідь міністра освіти України В.Зайчука на розширеному засідання підсумкової колегії Міносвіти "Про стан та перспективи розвитку освіти України на зламі століть" ("Освіта України", 24 березня 1999 р.)

Підручники:

1. Основи правознавства: Проб.підручник для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. /За ред. І.Б.Усенка. - Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 1997. - 416 с.

2. Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Експерим. підруч. для 9 кл. загальноосвіт. шк. - К.: Магістр-S, 1997. - 320 с.

3. Права людини: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій /Упорядник Л.Заблоцька. - Київ: "Право", 1997 - 226 с.

4. Періодичні видання: газети "Голос України", "Урядовий кур’єр", бюлетень "Все для вчителя".

Епіграф: Не досить того, що ти не відмовляєшся від праці, - ти повинен її вимагати; не гідно людини боятися поту. (Сенека, римський філософ і письменник)

І. Особливості праці молоді

Здатність до праці може проявитися у людини досить рано. Навіть малу дитину можна навчити і зацікавити виконувати нескладну роботу, наприклад, поливати квіти, підмітати та ін. Однак зрозуміло, що в юридичному розумінні здатність до праці виникає з досягненням певного віку.

З уроків історії та літератури ви знаєте, що в XIX cт. часто на виробництві використовували дитячу працю, адже вона була дешевою. Лише в 1847 році в результаті боротьби робітників за свої права в Англії було видано закон, що встановлював для жінок і підлітків 10-год. робочий день. Це був великий успіх, проте дитячу працю продовжували застосовувати ще досить широко, а була вона виснажливою та тяжкою.

Запитання до учнів: А як ви вважаєте: до скількох років особа є дитиною? (Вислуховуються відповіді).

Відповідно до ст.1 Конвенції про права дитини (прийнята ООН в 1989 р., набула чинності для України в 1991 р.) "дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше". "Держави-сторони визнають право дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може являти небезпеку для здоров’я, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи завдавати шкоди її здоров’ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку" (ст.32).

Сучасні міжнародні документи дозволяють приймати на роботу осіб з 16-річного віку.

Наскільки ж наше законодавство відповідає міжнародним вимогам?

Робота з документом: ст. 188 КЗпПУ ("Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.").

Українське законодавство під "молоддю" розуміє осіб від 15 до 28 років (Див. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України").

Закон, дозволяючи брати неповнолітніх на роботу, встановлює особливі правила їх роботи, захищає їх інтереси, охороняє здоров’я та можливості подальшого розвитку.

Робота з документом: Конституція України, ст.43, п.5 ("Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється").

Особи до 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку проходять обов’язковий медичний огляд. На заяві особи до 16 років батьки або особи, що їх замінюють, повинні письмово виразити своє відношення до працевлаштування дитини.

Неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами встановленими законодавством України.

Учні спільно з учителем складають таблицю "Особливості правового регулювання праці неповнолітніх і молоді у порівнянні з дорослими працівниками" (Див. таблицю 1).

Примітка: таблиця складається з опорою на попередні знання учнів і з використовуванням ст.ст. 190-198 КЗпПУ та Закону України "Про відпустки".

Таблиця 1. Особливості правового регулювання праці неповнолітніх і молоді у порівнянні з дорослими
категорія для порівняння дорослі молодь, неповнолітні
термін, на який укладається трудовий договір три види: строковий, безстроковий, на час певної роботи перше робоче місце після навчання чи звільнення із військової (альтернативної) служби – на строк не менше 2 р., для молодих спеціалістів по розподілу – не менше 3 р.
переведення на іншу роботу можна переводити на іншу роботу без згоди працівника на термін до 1 місяця протягом року переводити без згоди заборонено
випробування при прийнятті на робту призначається: для робітників – до 1 місяця; для вчителів, інженерів, лікарів, службовців – до 3 місяців; для службовців за погодженням з профкомом – до 6 місяців не призначається (призначати заборонено)
тривалість робочого часу (на тиждень) 40 годин для осіб віком 15-16 років – 24 години; для осіб віком 16-18 років – 36 годин
відпустка:
– тривалість;
– право на відпустку у перший рік роботи

– мінімальна – 24 календарні дні;
– через шість місяців роботи

– 31 календарний день;
– до настання 6-місячного терміну, влітку
особливості звільнення з роботи з ініціативи власника потрібна згода профспілкового комітету крім згоди профкому потрібна згода комісії у справах неповнолітніх, а для молодих спеціалістів – дозвіл міністерства або відомства, якому підпорядковано підприємство
обмеження застосування праці загальних обмежень не існує

заборонено застосовувати:
– на важких роботах, шкідливих, небезпечних, підземних, у нічний час, вихідні, святкові дні, на надурочних роботах, по підійманню і переміщенню вантажів понад норму


Граничні норми по підійманню і переміщенню важких речей діють на всій території України, поширюються на підприємства всіх форм власності, що використовують працю осіб молодше 18 років. Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей. До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом. До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються. Робота підлітків з вантажем не повинна становити більше третини робочого часу. Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повинні підіймати та переміщувати неповнолітні не повинна перевищувати граничних норм, зазначених у спеціальних таблицях.

Запитання до учнів: Як скорочена тривалість робочого часу неповнолітніх впливає на їх зарплатню? (Учні висловлюють свої припущення. Потім опрацьовують ст.194 КЗпПУ: "Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи".)

Як бачимо, неповнолітні мають значні пільги згідно трудового законодавства.

Запитання до учнів: А чи несуть неповнолітні відповідальність за порушення трудової дисципліни? (Учні висловлюють свої припущення.) Так, за порушення трудової дисципліни до неповнолітніх, як і до дорослих, можуть застосовуватися заходи дисциплінарної відповідальності (а які заходи дисциплінарної відповідальності ви знаєте? - догана, звільнення), або громадського впливу. Так, за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул (в тому числі відсутність на роботі три години протягом дня) без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння до неповнолітніх може бути застосовано і такий захід, як звільнення з роботи.

Крім того, працівники, які поєднують роботу з навчанням (а це здебільшого молоді люди) теж мають певні пільги. Детально про це записано в главі XIV КЗпПУ "Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням" та в Законі України "Про відпустку". Які це пільги?

Виробниче навчання здійснюється безпосередньо в межах робочого часу при підготовці нових робітників.

Для тих, хто працює і навчається, можуть бути встановлені: скорочений робочий день, надаватися додаткові відпустки на період сесії і екзаменів (наприклад, у перевідних класах вечірнього відділення загальноосвітньої школи надаються 4-6 днів без врахування вихідних, випускники 12 класу вечірнього відділення мають право на відпустку тривалістю 20 кал.дн., тим, хто навчається на вечірніх відділеннях ПТУ надається відпустка для підготовки і складення іспитів 35 календарних днів; хто навчається у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах має право на відпустку на період здачі вступних екзаменів, сесій тривалістю від 10 до 40 кал. днів, залежно від рівня ВУЗу та курсу).

Якщо працівник навчається в ПТУ менше року з відривом від виробництва, то цей час не лише зараховують до стажу, а й дає право на чергову відпустку.

Власник або уповноважений орган оплачує працівникам, які навчаються в вищих або середніх навчальних закладах, проїзд до місця знаходження учбового закладу і назад один раз на рік на настановчі заняття, для виконання лабораторних робіт і здачі заліків і екзаменів - в розмірі 50% вартості проїзду; в такому ж розмірі провадиться оплата проїзду для захисту дипломного проекту (роботи) або здачі державних екзаменів.

Таблиця 2. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів неповнолітніми під час короткочасної та тривалої роботи

 

Граничні норми ваги вантажу(кг)

Вік
(років)

короткочасна
робота

тривала
робота

 

юнаки

дівчата

юнаки

дівчата

14

5

2,5

-

-

15

12

6

8,4

4,2

16

14

7

11,2

5,6

17

16

8

12,6

6,3ІІ. Порядок добровільної праці учнів

Учні шкіл (тобто ви), інших навчальних закладів теж мають закріплене законом право працювати. Робота з документом: КЗпПУ, ст.188, п.3 ("Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягнення ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює").

Тривалість робочого часу для учнів під час канікул встановлюється така сама, як і для неповнолітніх, що працюють на постійній роботі в залежності від віку: для учнів від 14 до 16 років - 24 год., для учнів 16-18 років - 36 год. на тиждень.

Запитання до учнів: А чи маєте ви право працювати під час навчального року? (Учні висловлюють свої припущення.) Так, ви маєте право працювати під час навчального року. Але робота не повинна шкодити вашому здоров’ю та навчанню. Тривалість робочого часу в такому разі скорочується в два рази. Тобто для учнів від 14 до 16 років робочий час становить 12 годин, а для 16-18-річних - 18 годин на тиждень. Учням, які працюють, надається відпустка тривалістю один календарний місяць (влітку) з оплатою пропорційно відпрацьованого часу ( два дні за кожний відпрацьований місяць роботи).

Запитання до учнів: Якщо ви навчаєтесь, а у вільний від навчання час працюєте, то як повинна здійснюватися оплата вашої праці? (Учні висловлюють свої припущення. Учитель пропонує опрацювати КЗпПУ, ст.194, п.3: "Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від вироботку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати").

Учень може звільнитися з роботи, попередивши про це власника за три дні (дорослі, як ви пам’ятаєте, - за два тижні). Розірвати трудовий договір з неповнолітнім власник зобов’язаний також на вимогу батьків, осіб, які їх замінюють, а з учнем - також на вимогу навчально-виховного закладу, в якому учень навчається.

При припиненні трудового договору підприємство видає учню довідку про його виробничу діяльність, де вказується спеціальність, кваліфікація, посада і час роботи. Цей час включається в трудовий стаж у відповідності з діючим законодавством. На підставі даних довідок підприємство, де в подальшому учень буде працювати, зобов’язане внести відповідний запис у трудову книжку.

Як бачимо, ви - учні шкіл, неповнолітні, представники молоді - маєте значні права, передбачені міжнародним і українським законодавством в галузі трудових відносин. На жаль, в більшості країн світу існують певні проблеми з дотриманням законності. Тому, незважаючи на заборону застосування праці дітей до 14-річного віку, сьогодні у світі, за неповними даними, працюють близько 250 млн. неповнолітніх віком від 5 до 14 років ("Голос України", 14.04.98). За даними Міносвіти України близько 30 тис. дітей шкільного віку ніде не навчаються ("Освіта України", 23.03.99). Хоча офіційних даних про це немає, чимало з них залишають школу, щоб здобути собі на хліб.

Таблиця 3. Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 годину робочого часу

Граничні норми ваги вантажу(кг)
Вік
(років)
короткочасна
робота
тривала
робота
  юнаки дівчата юнаки дівчата
14 10 5 7 3,5
15 48 12 24 6
16 160 40 80 20
17 272 72 130 32


На ринку праці молодь теж зазнає дискримінації - адже серед молоді дуже багато безробітних.

Тому ви, всі ми, повинні добре знати свої права і вміти їх обстоювати, спираючись на українське законодавство, звертаючись до юристів, до комісії у справах неповнолітніх, у суди. (Обговорення прикладів порушення прав молоді та неповнолітніх і способів їх захисту на підставі особистої інформації чи матеріалів ЗМІ.)

ІІІ. Особливості праці жінок

Загальна декларація прав людини у ст.2, Конституція України у ст.24 закріплюють рівноправність жінки і чоловіка.

Запитання до учнів: Чому ж тоді для жінок встановлюються певні особливості праці, відмінні від чоловічих? Як ви вважаєте? (Учні висловлюють свої припущення.)

Фізіологічні особливості жіночого організму вимагають надання жінкам особливих прав і додаткового захисту. Надзвичайно важливою функцією жінки з точку зору як особистих, так і суспільних інтересів є материнство: народження, розвиток, виховання дитини. Піклування про майбутню матір бере свій початок задовго до народження дитини. Міжнародна декларація в інтересах соціального розвитку, підписана Президентом України 11 березня 1995 року в Копенгагені, визнає дівчинку об’єктом державної охорони. Рівноправність жінки з чоловіком полягає не лише в тому, щоб були рівні права в сфері трудових відносин, а й у тому, щоб створювати сприятливі умови та, відповідно до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (ст.11), запобігати "дискримінації щодо жінок після одруження або народження дитини". Тому жінки перебувають під особливим захистом держави, а всім вам, в першу чергу хлопцям, потрібно бути особливо уважними і ввічливими стосовно однокласниць, дівчат і жінок.

Наступний матеріал може бути зведений до таблиці "Особливий захист жінок у трудових відносинах".

Заборонено по відношенню до жінок:

застосовувати працю на: важких роботах; роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці; підземних роботах (крім нефізичних по санітарному та побутовому обслуговуванню); по підійманню та переміщенню речей, маса яких перевершує граничні норми;

залучати до робіт у нічний час (крім окремих галузей);

залучати до надурочних робіт або направлятися у відрядження без їх згоди - жінки, що мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда;

відмовляти жінкам у прийнятті на роботу або знижувати їм зарплату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - дитини до 14 років або дитини-інваліда (звільнення з роботи цієї категорії осіб з ініціативи взагалі не допускається крім випадків повної ліквідації підприємства, однак в такому випадку - з обов’язковим працевлаштуванням).

Додаткові гарантії (пільги) вагітним жінкам і матерям:

знижуються норми виробітку, переводяться на легшу роботу вагітні жінки відповідно до медичного висновку;

надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (70 календарних днів до пологів та 56 календарних днів після пологів, а в разі ускладнення пологів, народження двох і більше дітей - 70 календарних днів після пологів;

надається соціальна відпустка по догляду за дитиною до досягнення 3-вічного віку з виплатою соціальної допомоги;

якщо дитина потребує підвищеної уваги при догляді (хвора), то надається відпустка без виплати соціальної допомоги, але не більше, ніж до досягнення дитиною шести років (стаж і місце роботи зберігається як і при соціальній відпустці);

крім загальної перерви для відпочинку і харчування жінки, що мають дітей віком до 1.5 роки, мають право на додаткову перерву для годування дитини.

Примітка: Соціальна відпустка по догляду за дитиною по досягненню 3 років, а також неоплатна відпустка по догляду за дитиною по досягненню 6 років може надаватися не лише матері, а й батькові або іншим працюючим членам родини.

Найважливіші міжнародні документи з прав людини закріплюють право жінки на працю, яке вміщує право на отримання роботи, рівні права з чоловіком щодо винагороди (вона повинна бути рівною за рівну працю), на рівні умови щодо рівноцінної праці, на рівний підхід до оцінки якості роботи та право на особливий захист жіночої праці. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979 р.) прямо підкреслює зв’язок права жінки на працю з основними правами людини і вимагає надати жінкам конкретні права в галузі трудових відносин на засадах рівності з чоловіками. Тут ідеться про право на однакові можливості під час найму на роботу, право на вільний вибір професії, на просування по службі та гарантію зайнятості, право на соціальне забезпечення, право на охорону здоров’я та безпечні умови праці.

Декларація "Про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок", прийнята Верховною Радою України 5 березня 1999 року проголошує, що наша держава "забезпечує ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" (див. "Голос України", 23.03.99).

Парламентські слухання "Про реалізацію в Україні положень Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок", що відбулися у Верховній Раді України в липні 1995 року, в своїх рекомендаціях відзначають наявність невідповідності між проголошеними правами та свободами і фактичним станом їх реалізації щодо жінок. Адже жінки зазнають дискримінації на ринку праці. Серед безробітних вони становлять понад 70%. Рівень середньої заробітної плати жінок на третину нижчий, ніж у чоловіків (див. "Голос України", 01.09.95). Різним органам влади рекомендовано вжити заходів для подолання дискримінації щодо жінок.

Таким чином, ви побачили, що наше законодавство в значній мірі захищає і гарантує права жінки, жінки-матері. Разом з тим, існують також значні проблеми по реалізації нормативних актів. Це підтвердили і парламентські слухання 1995 р.; про це ви знаєте також із життя. (Обговорення прикладів порушення трудових прав жінок та способів їх захисту).

Органи влади, громадські організації повинні докласти всіх зусиль до того, щоб вирішити існуючі проблеми, а кожен окремо взятий громадянин повинен проявляти свою громадянську позицію, стояти на сторожі дотримання ПРАВ І ЗАКОНУ.

IV. Закріплення набутих знань, вироблення практичних умінь по розв’язуванню юридичних ситуацій (10-15 хв.)

I варіант. Проводиться у формі популярної гри "Брейн-ринг". Клас ділиться на дві чи три команди, їм пропонуються такі питання:

1. На олімпіаді з правознавства Олег написав, що дитиною є особа до 16 років, а працевлаштовуватися можна з 14 років. Чи правильно його твердження? Поясніть.

2. Учень 10-го класу Сергій був прийнятий на посаду вантажника продуктового магазину. Чи правомірні дії адміністрації магазину? Який порядок прийому на роботу учнівської молоді?

3. Майстер цеху для 15-річного Миколи встановив такий графік роботи: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - по 6 годин (разом - 24 год.), середа, субота, неділя - вихідні. Чи правильні дії майстра? Поясніть.

4. 20-річній Марині було відмовлено адміністрацією підприємства в прийомі на роботу у зв’язку з її вагітністю. Керівник підприємства мотивував тим, що підприємство не в змозі буде виплатити допомогу по вагітності і пологах у зв’язку з фінансовими проблемами. Чи правомірні дії адміністрації? Відповідь обгрунтуйте.

5. З газети "Урядовий кур’єр" (02.11.96, рубрика "Запитуйте - відповідаємо"). Після закінчення школи внук пішов у комерцію. Але скаржиться, що платять йому менше, ніж іншим. Відпустку теж не поспішають надати. Чи поширюється закон про працю на комерсантів, яким не виповнилося ще 18 років? Відповідь обгрунтуйте.

6. Учня 11 класу було звільнено з роботи на підставі клопотання школи по причині незадовільного її відвідування учнем. Чи правомірні дії адміністрації? Відповідь обгрунтуйте.

7. 17-річний працівник був прийнятий на роботу 1 квітня з установленням йому строку випробування до 1 травня. 7 травня він був звільнений як такий, що не витримав випробування при прийнятті на роботу. Чи законно його звільнили? Відповідь обгрунтуйте.

8. Одиноку Світлану М. було звільнено з роботи з ініціативи адміністрації підприємства у зв’язку з тим, що вона часто перебувала протягом року на лікарняному по догляду за 7-річним сином. Чи правомірні дії адміністрації? Обгрунтуйте відповідь.

ІІ варіант. Розв’яжіть:

 , де

А - неповнолітнім відпустка надається тривалістю А календарних днів, в основному влітку;

Б - дитиною є кожна людська істота до досягнення Б-річного віку;

З, В - соціальна відпустка по догляду за дитиною надається до досягнення З-річного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше, як до досягнення дитиною В-річного віку;

Г,Ж - тривалість робочого часу для неповнолітніх віком 15-16 р. не може перевищувати Г годин на тиждень, а для неповнолітніх віком 16-18 років Ж годин;

Д - учень може звільнитися з роботи, попередивши про це власника за Д днів;

Й,К - мінімальний вік прийому на роботу Й років; як виняток, за згодою одного з батьків, або осіб, що його замінює, можуть прийматися на роботу з К років.

(А=31, Б=18, В=6, Г=24, Д=3, Ж=36, З=3, Й=16, К=15)

V. Підведення підсумків уроку, Пояснення домашнього завдання.

Сергій Куксенко, вчитель історії та правознавства (258157, Черкаська обл., Чорнобаївський район, с. Мала Бурімка)


Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль