версія для друку

Урок 4 Як розвивалися сучасні ідеї про особисті права?

30.12.1999

(МИ, НАРОД... ГРОМАДЯНИН І КОНСТИТУЦІЯ
Центр громадянської освіти, Calabasas, USA, 1995 )

Мета уроку

Цей урок починається з обговорення юдео-християнської традиції. Ви розглянете також впливи Ренесансу, Реформації і Просвітництва на мислення батьків-засновників.

По закінченні цього уроку ви повинні вміти порівняти відмінності між класичними республіканськими і юдео-християнськими уявленнями про значущість особистих прав. Ви повинні розуміти, як юдео-християнська традиція формувала світогляд народу в Середньовіччі і стала однією з підвалин сучасного конституціоналізму. Ви також повинні вміти пояснити, яким чином Ренесанс, Реформація, розвиток капіталізму, піднесення націоналізму і Просвітництво причинилися до розвитку сучасних ідей про особисті права.

Терміни, які треба знати
доба Просвітництва
капіталізм
християнський світ
ієрархічний
юдео-християнський
Середньовіччя
національна держава
папство
особиста мораль
Провидіння
громадська мораль
Реформація
Ренесанс
світський уряд

Як юдео-християнська спадщина вплинула на розуміння прав людини батьками-засновниками?

Батьки-засновники були спадкоємцями іншої античної традиції, по-своєму не менш важливої за традиції греків і римлян. Вони належали до тисячолітньої релігійної традиції юдео-християнства. Попри розбіжність вірувань всередині цієї традиції, більшість батьків-засновників зросла у релігійному оточенні. Змалку вони були обізнані з ученням Святого письма.

Юдео-християнський світогляд виходить з того, що світ створений і керований єдиним Богом. Людство посідає окреме місце у цьому творінні. Кожна людина створена за образом Божим і має безсмертну душу. Для багатьох людей одним невеликі однорідні громади з головних обов’язків є прагнення спасіння душі через послух встановленому Богом Божественному праву.

Деякі батьки-засновники піддавали критиці офіційну релігію і скептично ставилися до окремих релігійних доктрин. Більшість вірила у Верховну істоту і в те, що вона цікавиться людством і справами світу цього. Над усе вони були переконані у важливості додержання кожною людиною морального кодексу, встановленого, на їхню думку, Верховною істотою.

Як відомо, Декларація незалежності визнає Творця, який „обдарував людей певними невідбірними правами“. Батьки-засновники часто згадували Провидіння, щоб виразити свою віру в Божий інтерес та участь у світських справах. Під час складання Конституції влітку 1787 року, Бенджамін Франклін надихав колег-делегатів, декларуючи своє переконання, що „Бог править людськими справами“.

Яким не було їхнє особисте виховання, батьки-засновники непохитно вірили у важливість моральних принципів юдео-християнства для загального добра. Юдео-християнська мораль відрізнялася від грецьких і римських ідеалів громадянської чесноти. Замість громадської моралі ці принципи наголошували на особистій моралі, як її було висловлено у біблійних вченнях на кшталт Десяти заповідей і Нагірної проповіді. До класичних республіканських чеснот - сміливості, поміркованості і мудрості - юдео-християнство додало інші моральні якості, як-от любов і зичливість до інших людей.

Для досягнення найкращого для суспільства в цілому, на думку батьків-засновників, моральні принципи і поведінка кожної людини мали грунтуватися на класичних і юдео-християнських чеснотах. Вони відчували, що сповідування релігії допоможе людям жити згідно з моральними нормами.

Власна релігійність посилювала віру батьків-засновників в ідеали справедливості і свободи. Біблійні оповіді про боротьбу євреїв проти утисків і тиранії допомагали надихати Американську революцію. На Дзвоні свободи у Філадельфії викарбовано слова з Книги Левіт: „Проголосите волю всім мешканцям краю“.

Нарешті, вчення юдео-християнства допомогло батькам-засновникам глибше пошанувати особисті права. Класичний республіканізм ставив добро громади і держави вище над інтереси окремих осіб, які належали до цих спільнот.

Іншим був і погляд юдео-християнства на особистість та її місце у світі. Ця доктрина наголошувала на гідності і самоцінності кожної людини. Вона твердила, що кожна особа має власну душу. Отже, особистості приписувалося нове значення у міркуваннях про суспільство і правління. Відданість батьків-засновників свободі та особистим правам великою мірою була зумовлена їхньою вірою в істинність цих ідеалів.

Якими були теорії особистості і суспільства у Середньовіччі?

Християнство швидко поширювалося протягом перших століть після смерті Ісуса, і зрештою перетворилося на панівну релігію в межах Римської імперії. У V столітті Римська імперія загинула, але християнство вижило і протягом наступних віків формувало європейське суспільство. Цей період, V-XIV століття, ми називаємо Середньовіччям - це доба між античністю і сучасністю.

Середньовічне суспільство грунтувалося на ідеях єдності, соціальної злагоди і духовності. Середньовічні європейці усвідомлювали себе членами єдиного суспільства, на назву християнський світ. Їхнім духовним провідником був папа римський. Папи користувалися великою владою і повагою у цілій Європі. Тоді не було жодних націй, які претендували на самодостатність. Більшість людей самовизначалися тільки у межах двоїстої відданості: власній місцевій громаді і великій спільноті християнського світу на чолі з єдиною „всесвітньою“ або „католицькою“ церквою.

Середньовічні уявлення про суспільство відображали також ідею злагоди між кожною особою і цілим суспільством. Іноді суспільство порівнювали з тілом, у якому окремі члени важливіші за решту, але для добра цілого потрібні всі частини. Ці частини залежали одні від одних.

* суспільство поділялося на різні класи і групи, як-от королівська родина, аристократія, священство, купецтво, ремісництво і селянство. Кожен клас чи група мали певні права і обов’язки.

* суспільство було ієрархічним, тобто групи і класи шикувалися від найважливіших угорі до найменш важливих унизу. Між класами і групами не існувало рівності.

* роль кожної особи в суспільстві визначалася її роллю в котрійсь групі. Особа майже не мала шансів залишити групу, до якої належала за народженням.

* всі права та обов’язки особи зазвичай виражалися через групу, до якої належала ця особа. Не було концепції „природних“ чи „загальних“ прав, належних усім людям. Права вважали за привілеї чи „свободи“, належні окремим групам суспільства. Члени групи могли користатися з її „прав“. Особистих прав майже не було.

Середньовічне суспільство було „потойбічним“ у своїх запитах і діяльності. Християнство вчило, що основною метою цього життя є досягти спасіння після смерті в іншому, духовному і вічному житті. Найважливіші інститути Середньовіччя, серед них церкви й монастирі, були присвячені цій меті. Решта досягнень людей у житті вважалися другорядними.

Економічне життя у Середньовіччі грунтувалося на натуральному рільництві. Більшість людей мешкала на невеликих фермах чи в маєтках, виробляючи досить харчів для свого прожитку. Міст було мало. Подорожування обмежувалося. Більшість людей протягом цілого життя не вирушали від місця свого народження далі за кілька кілометрів. Нечисленні економічні ринки суворо регулювалися аристократією.

Як ви вважаєте?

1. Що означають групові права на відміну від особистих прав?

2. Які переваги і недоліки думки, згідно з якою права належать особам, а не групам?

3. Наведіть сучасні приклади вимог щодо групових прав. Які аргументи ви можете навести за і проти таких вимог?

4. Чи треба надавати спеціальні права і привілеї окремим членам суспільства через їхню належність до певної соціальної групи?

Як Ренесанс спричинився до розвитку особистих прав?

Протягом Середньовіччя люди не намагалися досягати „поступу“. Тобто вони не вірили, що зможуть змінити життя на краще для себе і своїх дітей завдяки тяжкій праці та особистій ініціативі. Втім, середньовічні міста, попри ці настанови, справді розвивалися і процвітали. Жвавішала торгівля, зростали міста, люди частіше подорожували. Почалося формування національних держав. Винахід сучасних способів друку розширював спілкування та обізнаність.

Найважливішим наслідком цих змін виявився Ренесанс. Термін „Ренесанс“ означає „відродження“. Так називають відтворення інтелектуального життя, що почалося в Італії близько XIV століття і поширилося скрізь у Європі. Цей новий інтерес надихало нове відкриття історії, літератури і мистецтва античних Греції і Риму з їхніми дуже відмінними від середньовічного християнства поглядами на світ і людину.

Замість зосереджувати увагу тільки на потойбічних справах і пошуках спасіння душі, люди зацікавилися світом навколо себе. Вони спрямували свою снагу на можливості людських досягнень у цьому житті, а не в житті прийдешньому; поширювали власне знання і почали розвивати нові уявлення про світ. Мистецтво та архітектура славили красу людського тіла, література і філософія досліджували всі виміри людської природи і людської творчості.

За часів Ренесансу люди почали сприймати ідею поступу та історичних змін. У багатьох царинах життя більшу увагу приділяли особі, ніж групі чи класу, до яких належала ця особа. Люди вірили, що завдяки праці можуть поліпшити своє становище у суспільстві. Новий наголос на особистих можливостях сприяв пожвавленню інтересу до особистих прав. Цей інтерес зумовив переоцінку відносин особи з релігійними інститутами та урядами.

Як протестантська Реформація сприяла поступу особистих прав?

Протестантська Реформація виявилася потужним поштовхом до сучасного індивідуалізму. Реформація була рухом за релігійну реформу, що виник на початку XVI століття у Західній Європі. Він мав наслідком нові ідеї щодо релігії, особистих прав і правління. Подібно до Ренесансу, Реформація була відродженням і новим відкриттям певних речей. Прибічники Реформації вірили, що вони повертаються до первісних принципів християнства.

У середньовічному суспільстві у Західній Європі панувала римо-католицька церква. Релігійні реформатори, вивчаючи Святе письмо та інші античні релігійні тексти, почали заперечувати доктринам, традиціям та обрядам римо-католицької церкви. Вони вважали, що середньовічна церква спотворена корупцією і забула первісні істини християнства. Деякі критики намагалися реформувати церкву зсередини, але чимало протестантських реформаторів, як-от Мартин Лютер і Жан Кальвін, створили власні церкви за допомогою світських урядів.

Реформації дуже сприяв винахід друкарського верстату. Книги, які раніше були рідкістю, стали далеко доступніші. Найважливішою серед цих книг було Святе письмо. Протягом століть його друкували тільки латиною, якою майже ніхто не читав, окрім священиків. Середньовічні християни покладалися на церкву в справі тлумачення їм слова Божого. Проте за часів Реформації Святе письмо почали видавати англійською, німецькою, французькою, італійською та іспанською мовами. Людей спонукали читати Святе письмо рідною мовою, щоб самостійно визначати, про що там йдеться. Змога самостійно читати Святе письмо надихала до більшої свободи вірувань.

Протестантська релігійна доктрина наголошувала на прямих зв’язках між кожним вірним і Богом. Наслідком цього став занепад ролі церкви і піднесення ролі особистості. Всі люди рівні перед Богом. Кожна людина гідна поваги і несе перед Богом особисту відповідальність.

Дух вільного пошуку істини та особистого сумління, натхнений Реформацією, спричинився до розвитку сучасного індивідуалізму. Зрештою, він становив загрозу для будь-яких офіційних інститутів і державної влади. Деякі реформатори згодом почали піддавати сумніву авторитет протестантських церков та урядів, які їх підтримували. В Англії, скажімо, реформатори закидали англіканській церкві брак протестантства. Їх називали пуританами, бо вони бажали „очистити“ церкву. Деякі прагнули реформувати офіційну церкву. Інші вирішили відокремитися від неї. Чимало американських колоній було засновано шукачами свободи молитися на свій розсуд і прибічниками нових форм правління, які дозволятимуть на це.

Що зумовило піднесення сучасних національних держав?

Розвиток сучасних національних держав прискорили чинники змін, започаткованих Ренесансом і Реформацією. У Середньовіччі не було націй у сучасному розумінні. Влада королів і князів не поширювалася надто далеко. Владу чинили на місцях, і то зазвичай спадкові правителі. Принаймні теоретично, всі світські уряди були підпорядковані римо-католицькій церкві. Вони майже не мали влади над церковними ієрархами та установами на власних теренах.

Наприкінці Середньовіччя чимало світських урядів розширили свої терени і зміцнили владу в незалежних державах. Реформація сприяла цьому процесу запереченням владі римо-католицької церкви. Деякі держави, як-от Англія, розірвали узи залежності від римо-католицької церкви і створили власні національні церкви. Інші залишалися лояльними до папства, але обмежували владу римо-католицької церкви на власних теренах.

Піднесення сучасної національної держави було дуже важливим для розвитку сучасних уявлень про права і правління. Люди почали усвідомлювати себе громадянами окремої держави чи країни, яким належать публічні права та обов’язки. Політична думка зосереджувала увагу на питанні, яка форма правління є найкращою для цих держав. Сучасна національна держава додала також національні правові системи і представницькі інститути уряду.

Якою була нова економічна система капіталізму?

Серед чинників, які зумовили занепад середньовічного суспільства і дали дорогу Ренесансу, було піднесення торгівлі та її поширення на дальші відстані. Зрештою, це зростання створило нову економічну систему, на назву капіталізм. Капіталізм є економічною системою, за якої

* засоби виробництва і розподілу товарів є приватною власністю і використовуються для одержання зиску на конкуренційних ринках

* виробництво і розподіл не контролюються урядом

За капіталізму людям вільніше обирати собі фах, заводити власний бізнес і володіти майном. Люди більше контролюють власне життя, ніж то було можливе у Середньовіччі.

Вони змогли приділяти більше уваги своїм приватним інтересам, ніж загальному добру. Їх надихали працювати задля набуття майна і поліпшення свого суспільного становища. Внаслідок цього політична та економічна влада переходила до нового середнього класу заможних громадян.

Як ви вважаєте?

1. Чому, на вашу думку, американці у XVIII столітті так добре сприймали ідеї, розвинені під час Ренесансу і Реформації?

2. Внаслідок розвитку капіталізму люди почали інакше трактувати особу, ніж у Середньовіччі і в античні часи. Як змінилися їхні погляди і чому так сталося?

3. Як піднесення національної держави і капіталізму співвідноситься з індивідуалізмом? Як вони впливали на загальне добро?

Як Ренесанс і Реформація спричинилися до піднесення особистих прав?

За часів Ренесансу і Реформації сильніше наголошували на значущості особистості, ніж у Середньовіччі або в класичних Греції і Римі. Тепер цінувалися особисті думки і висновки. Ренесанс наголошував на особистій активності і творчості, а послідовники протестантської Реформації - на відносинах між кожним вірним і Богом. Піднесення національної держави спонукало нові роздуми щодо правління і прав. Капіталізм обернув цей новий дух на економічну змогу. Тепер більше осіб могли змагатися між собою на рівних засадах у сподіваннях поліпшити своє становище в суспільстві.

Вправа на розвиток критичного мислення

РОЗУМІННЯ ВПЛИВІВ РЕНЕСАНСУ І РЕФОРМАЦІЇ НА УЯВЛЕННЯ ПРО ПРАВА

Вчитель просить вас працювати невеликими групами на чотири-п’ять осіб і розглянути, як ідеї юдео-християнської традиції, Середньовіччя, Ренесансу, Реформації і піднесення національної держави і капіталізму сприяли роздумам батьків-засновників про природні права і класичний республіканізм.

1. Уявімо, що ви живете в американських колоніях у XVIII столітті. Як і батьки-засновники, ви твердо вірите в ідеї філософів природного права щодо особистих прав і мети уряду. Ви також вірите в класичні республіканські ідеї громадянської чесноти і загального добра. Розглянемо, чого ви дізналися в цьому уроці про юдео-християнську традицію, Середньовіччя, Ренесанс, Реформацію і піднесення національної держави і капіталізму. Накресліть таблицю, яка відобразить панівні у ці історичні періоди ідеї, які вплинули на ваші уявлення про значущість особистості, особистих прав і загального добра.

2. Чи панували протягом якогось з цих історичних періодів ідеї, з якими ви не погоджуєтеся як прибічник природних прав і класичного республіканізму? Що це за ідеї? Чому ви незгодні з ними?

3. Чи вважаєте ви, що ідеї про значущість особистості, особистих прав і загального добра, які виникли протягом цих історичних періодів, справили вплив на ваші уявлення про природу і мету уряду? Коли так, поясніть, у який спосіб.

Як ви вважаєте?

1. Якби ідеї про права, що панували у Середньовіччі, панували й сьогодні, як це вплинуло б на ваше життя?

2. Які конфлікти заходять у суспільстві, що однаково наголошує на значущості і особистих прав, і загального добра? Які приклади таких конфліктів ви можете навести?

3. Кажуть: „Кожен протестант стає собі папою, коли тримає у руках Святе письмо“. Що це означає? Як релігійне відродження часів Реформації позначилося на сучасних ідеях про особисті права і конституційне правління?

Що таке доба Просвітництва?

Філософія природного права була витвором того, що іноді називають добою Просвітництва. Просвітництво являло собою філософський рух наприкінці XVII і протягом XVIII століть, який шанував людський розум і намагався реалізувати його потенціал в усіх царинах людської діяльності. Добу Просвітництва часто називають також Віком Розуму.

Світські інтереси, викликані Ренесансом, спонукали розвиток природничих наук - вивчення природного довкілля та його законів. Цей новий інтерес надихали також комерційна експансія і географічні відкриття поза теренами Європи. Ці відкриття розширювали знання про природне довкілля та інші культури.

Апологет наукових відкриттів, англійський філософ Френсис Бекон, вірив у силу людського розуму і спостереження не лише для розуміння природи, а й контролю її в інтересах людства. „Метою наукової розвідки, - казав він. - Є розширення кордонів людських можливостей аж до уможливлення будь-чого“. Відкриття учених, як-от Коперніка, Галілея і Ньютона, нібито стверджували віру Бекона. Зрештою, цей дух наукових відкриттів перекинувся й на людську природу і суспільство. За часів Просвітництва люди застосували метод наукового мислення у дослідженні суспільства і політики.

Американські батьки-засновники належали добі Просвітництва. Вони вірили у силу розуму і спостереження зрозуміти діяльність уряду і суспільних інститутів. Цю силу вважали дороговказом до вдосконалення відповідних інститутів. З цією вірою і певністю себе батьки нашої конституції вважали, що зможуть створити новий устрій протягом одного літа дебатів у Філадельфії.

Перевірка і використання уроку

1. Як ви опишете відмінність між ідеєю класичного республіканізму про громадянську чесноту і юдео-християнськими ідеями моралі?

2. Як спричинилася юдео-християнська спадщина до розуміння батьками-засновниками прав людини?

3. Які риси середньовічного суспільства сприяли поглядові, нібито права належать радше групам, ніж окремим особам?

4. Як Ренесанс позначився на сучасних ідеях про права? Яка причетність протестантської Реформації до сучасних ідей про права? Як спричинилося піднесення національних держав? Як спричинилася економічна система капіталізму?

5. Чому винахід друкарського верстату такою мірою сприяв поширенню духу індивідуалізму?

6. Що таке „доба Просвітництва“ і чому її іноді називають „Віком Розуму“?

7. Працюючи з групою однокласників, підготуйте і виконайте сценку, яка відображає відмінність між середньовічними і сучасними уявленнями про права. Обміркуйте можливі переваги і недоліки погляду, що панував у Середньовіччі, і якось відобразіть їх у своїй сценці.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль