Що українці знають і думають про права людини?

07.09.2017
автор: Центр інформації про права людини
джерело: polilog.com.ua

Більшість вчителів висловлює своє незадоволення якістю програм та підручників у сфері прав людини, проте і розуміння цієї проблематики самими вчителями, як показали результати опитування та оцінки експертів,є недостатнім, що свідчить про недостатню підготовку самих вчителів. Співпраця з правозахисними організаціями може стати джерелом як раціональної критики, так і скарбницею практичних знань та нових підходів.

ЩО УКРАЇНЦІ ЗНАЮТЬ І ДУМАЮТЬ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / [І. Бекешкіна, Т.Печончик, В.Яворський та ін.]; під заг. ред. Т. Печончик. – Київ, 2017. – 308 с.

У цій публікації міститься аналіз сприйняття та розуміння проблематики прав людини в українському суспільстві на загал та серед окремих цільових груп (державні службовці, судді, поліцейські, вчителі, журналісти, правоохоронці) шляхом проведення загальнонаціонального та експертних соціологічних опитувань.

Авторський колектив: Ірина Бекешкіна, Тетяна Печончик, Володимир Яворський.
Над дослідженням також працювали: Сергій Буров, Олександра Матвійчук, Світлана Колишко, Олена Кривко, Олександр Павліченко, Віктор Пушкар, Ірина Федорович, Світлана Щербань.

Повний текст результатів дослідження можна скачати у форматі PDF (16Mb) за посиланнями:

 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Це дослідження містить величезний масив інформації. Наведений аналіз далеко не претендує на вичерпність, але вважаємо за необхідне підкреслити певні закономірності та окремі важливі, з нашої точки зору, висновки.

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ МАЄ ДОВОЛІ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПІДТРИМКИ ЦІННОСТЕЙ ПРАВ ЛЮДИНИ, АЛЕ...
... значна частина респондентів плутається в поняттях, при цьому багато українців орієнтуються на цінності, що певною мірою суперечать правам людини (мораль, релігія, традиції). Якщо ж порівняти ці результатами із відповідями експертних груп, які мають спеціальну, зокрема юридичну освіту, то необхідність посилення формальної освіти у сфері прав людини, формування розуміння концепції прав людини та навичок із захисту своїх прав стає ще більш очевидною. Зокрема, підвищення якості викладання прав людини у школі, підсилення прикладного напрямку та розвиток компетенцій учнів може мати наслідком доволі серйозні позитивні зрушення у довгостроковій перспективі.

ЗНАЧНА ЧАСТИНА УКРАЇНЦІВ ВИЗНАЮТЬ, ЩО ПРАВА ЛЮДИНИ Є ПРИРОДНІМИ, НАЛЕЖАТЬ ЇМ ВІД НАРОДЖЕННЯ Й НЕ ПОХОДЯТЬ ВІД ДЕРЖАВИ, ПРОТЕ...
... надалі очікують прав від держави. Захищати свої права люди не прагнуть, а половина з них навіть ніколи не намагалась це робити. Рівень обізнаності про реальні правозахисні інструменти (суд, поліція, Омбудсман тощо) є доволі невисоким і базується не на реальних знаннях, а на уявленнях, сформованих під впливом оточення та ЗМІ. Відтак, вбачається важливою подальша робота саме з боку державних органів, спрямована на поширення інформаціїпро відповідні правозахисні механізми, позитивні практики їх застосування, а також забезпечення доступності цієї інформації і її зрозумілості.

УКРАЇНЦІ НЕГАТИВНО ОЦІНЮЮТЬ СИТУАЦІЮ З ПРАВАМИ ЛЮДИНИ ЗА ЧАС ПІСЛЯ ЄВРОМАЙДАНУ, ХОЧ ЗАРАДИ ПРАВ І СВОБОД ВИХОДИЛИ НА РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ...
...Зокрема, оцінка стану дотримання прав людини в Україні не піднімається вище трьох балів за п’ятибальною шкалою. При цьому відсутність зацікавленості політиків у питаннях прав людини є яскравою демонстрацією слабкості політичної волі у реалізації відповідного порядку денного. Відтак, потрібні реальні, а не косметичні реформи, які пов’язані із забезпеченням прав та свобод людини в Україні, а також врахування правозахисних підходів під час прийняття політичних та безпекових рішень у державі.

БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ НАСЕЛЕННЯ ВВАЖАЮТЬ ДИСКРИМІНАЦІЮ ПРОБЛЕМОЮ В УКРАЇНІ, ХОЧА...
... принцип рівності не є пріоритетом у ціннісному вимірі, що у поєднанні із готовністю обмежувати права представників певних соціальних груп яскраво вказує на необхідність подальшої роз’яснювальної і просвітницької роботи щодо впровадження підходів рівності на недискримінації в Україні. Причому така робота має відбуватись як серед широкого загалу, так і зосереджуватись на відповідних професійних групах, адже виправдання дискримінаційних проявів навіть незначним відсотком державних службовців, поліцейських, вчителів тощо може мати навіть більш негативні наслідки, стаючи каталізатором дискримінації у суспільстві.

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УСІХ РЕГІОНАХ ДЕМОНСТРУЄ ЗДЕБІЛЬШОГО СПІЛЬНІ ПІДХОДИ ТА БАЧЕННЯ ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВ ЛЮДИНИ, ОДНАК...
...кожен регіон має свої особливості, відмінності в оцінках та проблемах, що має бути враховано при розробці регіональних програм та проектів і у впровадженні ініціатив, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо прав людини в цілому та про правозахисні механізми зокрема. На цьому фоні, при незначних або некритично значних відмінностях між рештою регіонів України, особливо вирізняється Донбас, опитування населення якого свідчить про загострене «відчуття на власному досвіді» цінності прав людини. Такі регіональні відмінності є лакмусом для врахування особливих проблем Донбасу, не лише в сенсі розробки відповідних програм, які враховують близькість конфлікту, особливу вразливість населення, більший ризик негативного впливу зовнішніх факторів, але й забезпечення розумного балансу між безпекою та правами людини.

МАСОВА НЕГОТОВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗАХИЩАТИ СВОЇ ПРАВА Є ДОВОЛІ НЕСПОДІВАНОЮ, І ЦЕЙ РЕЗУЛЬТАТ СТОСУЄТЬСЯ НЕ ЛИШЕ ГАРАНТОВАНИХ ДЕРЖАВОЮ МЕХАНІЗМІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ, АДЖЕ...
... українці практично не знають про роботу правозахисних організацій і не готові до активної участі у правозахисній роботі, що свідчить про величезний пласт роботи, яку доведеться осилити саме правозахисникам, задля отримання належного ефекту від адвокаційної і просвітницької діяльності та залучення на свій бік пасивно налаштованих громадян.

ПРАКТИЧНО ПОЛОВИНА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЧУЛИ ПРО ІСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІЇЗ ПРАВ ЛЮДИНИ, ХОЧА ЦІ ЗНАННЯ Є ЗДЕБІЛЬШОГО ДОВОЛІ ПОВЕРХНЕВИМИ, ПРОТЕ...
... зовсім іншою є картина за результатами опитування експертних груп, серед яких Уповноважений ВРУ з прав людини потрапив у п’ятірку лідерів серед ефективних механізмів захисту прав людини, що є свідченням пра¬вильного напрямку роботи інституції. Одночасно вбачаємо, що підвищення рівня обізнаності серед широ¬кого загалу щодо мандату Омбудсмана є важливим напрямком роботи, який матиме позитивний ефект.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ОТРИМАЛА ВИСОКУ ОЦІНКУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ, ПОСІВШИ ДРУГЕ МІСЦЕ ПІСЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ, І ТАКИЙ РЕЗУЛЬТАТ Є ДОВОЛІ ЗАКОНОМІРНИМ, ОСКІЛЬКИ...
...Омбудсман проводить активну роботу у відповідь на проблеми, пов’язані із конфліктом. Це виїзні прийоми та зустріч з населенням віч-на-віч, гаряча лінія, моніторингові візити до місць проживання ВПО, переміщення засуджених, які знаходились у місцях позбавлення волі на територію, непідконтрольну Україні, тощо. Відповідно, органам державної влади варто звернути увагу на цей позитивний досвід щодо активної роботи безпосередньо з населенням в регіоні, який потерпає від збройного конфлікту.

ОКРЕМО ВАРТО ЗАЗНАЧИТИ, ЩО ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ГРУП ДАЛО НЕ ЛИШЕ МОЖЛИВІСТЬ БАГАТОВИМІРНОГО ПОГЛЯДУ НА ПРОБЛЕМАТИКУ, АЛЕ Й ДОЗВОЛИЛО ГОВОРИТИ ПРО ПЕВНІ ПРОГАЛИНИ В ЗНАННЯХ ТА УЯВЛЕННЯХ САМИХ ГРУП, А ТАКОЖ ПРОБЛЕМИ, З ЯКИМИ ВОНИ СТИКАЮТЬСЯ, ЗОКРЕМА:

ТРИ ЧВЕРТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТВЕРДЖЕННЯМ, ЩО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ - ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ, ПРИ ЦЬОМУ...
... більше чверті вважають, що саме держава «обдаровує людину» правами, і більше половини впевнені, що сам факт визнання державою прав людини передбачає наявність у людини певних обов’язків. Ці результати наво¬дять на висновок щодо необхідності кардинального перегляду систем підготовки державних службов¬ців у сфері прав людини, зміни уявлень щодо місця державного службовця у забезпеченні дотримання прав людини. Така підготовка має бути, з одного боку, уніфікованою в частині засадничих принципів, проте обов’язково містити практичну складову, яка має враховувати специфіку кожної сфери та напрямку (робота безпосередньо з громадянами, розробка нормативної бази, формування вимог до надання послуг тощо).

НАЯВНІ ОЧЕВИДНІ ПРОГАЛИНИ В РОЗУМІННІ ЦІННОСТІ ТА ВАЖЛИВОСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ СЕРЕД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, А ТАКОЖ РОЛІ, ЩО МАЄ І МОЖЕ ВІДІГРАВАТИ ПОЛІЦІЯ У ПИТАННЯХ ЗАХИСТУ І ВІДНОВЛЕННЯ ЦИХ ПРАВ, АДЖЕ...
... те, що кожен десятий правоохоронець готовий виправдати тортури, є вкрай небезпечним сигналом. Відтак вбачається, що система підготовки поліцейських має не лише давати суто теоретичні знання щодо правового регулювання цієї сфери, а в першу чергу впливати на ціннісні уявлення правоохоронців, привносити елемент практичного застосування та розв’язання ситуацій, які знаходяться на межі дотримання прав людини та ефективного виконання повноважень.

СУДДІ В УКРАЇНІ НЕ ВІДЧУВАЮТЬ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, ОСКІЛЬКИ...
... лише кожен п’ятий із них погоджується з твердженням, що ніхто і ніщо не може змусити винести суддю протизаконне рішення. Цей показник є дуже небезпечним і вимагає не лише ефективних дій щодо успішного завершення судової реформи, проте і роз’яснювальної роботи з формування поваги до судової гілки серед інших акторів (політиків, журналістів, громадських активістів тощо), дії яких можуть мати зворотній ефект - підрив довіри до суду.

БІЛЬШІСТЬ ВЧИТЕЛІВ ВИСЛОВЛЮЄ СВОЄ НЕЗАДОВОЛЕННЯ ЯКІСТЮ ПРОГРАМ ТА ПІДРУЧНИКІВ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПРОТЕ ...
… і розуміння цієї проблематики самими вчителями, як показали результати опитування та оцінки експертів,є далекими від ідеальних, що свідчить на користь не лише необхідності реформування системи підготовки учнів, проте вкрай важливою є і відповідна підготовка самих вчителів. У цьому ключі співпраця з правозахисними організаціями може стати джерелом як раціональної критики, так і скарбницею практичних знань та нових підходів.

ОСНОВНИМ ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ, ЯК, ЗРЕШТОЮ, І НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ЗАХИСТУ ПРАВ ДЛЯ ГРОМАДЯН ВИЯВИЛИСЯ ЗМІ, ЩО...
... насправді є доволі несподіваним результатом, адже просвітництво, і тим більше захист прав, не є функцією ЗМІ, скоріше це може бути одним з супутніх результатів їх діяльності. Відтак, вкрай важливим напрямком роботи, зокрема для правозахисної спільноти, вбачається підвищення розуміння прав людини самими журналістами, впровадження у журналістській роботі підходів, заснованих на правах людини, унеможливлення маніпуляцій тощо. Адже високий рівень довіри до журналістів покладає на них і високу відповідальність.

НЕМОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ДУМКУ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ПОЛІТИКІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛО КРАСНОМОВНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ, АДЖЕ...
...вони є єдиною групою, що відмовилися відповідати на запитання, причому незалежно від того, у владі вони чи в опозиції. Це свідчить про низький пріоритет прав людини у діяльності політичних партій. При цьому отримані у ході дослідження дані показали, що в Україні не менше третини населення є сталими і відданими прихильниками ідеалів свободи і прав людини, у зв’язку з чим достатньо дивно, що на сьогодні практично не існує політичних партій, для котрих основоположні права людини та свободи стали б наріжним каменем їхньої ідеології та практичної діяльності. В той час як багато політичних партій орієнтуються на тих виборців, для яких пріоритетом є соціально-економічні права, а також партії, орієнтовані на конкуруючі з правами людини цінності: мораль, релігію чи патріотизм.

 

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль