версія для друку

Громадянська Освіта, 2011,  №09
Дискримінація

Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи

09.03.2011
автор: Ганна Христова, Олена Кочемировська
джерело: www.krona.org.ua

Христова Г. О., Кочемировська О. О. Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи. – Харків: Райдер, 2010.

Повний текст у форматі pdf можна скачати тут

Видання присвячено актуальній на сьогодні проблемі запровадження в Україні позитивних дій як ефективного інструменту протидії дискримінації за ознакою статі. В роботі досліджуються проблеми методологічного обґрунтування позитивних дій та їх антидискримінаційного потенціалу; міжнародні стандарти, а також кращі практики іноземних держав щодо їх застосування; законодавчі засади запровадження позитивних дій в Україні. В посібнику визначаються нормативні вимоги до застосування позитивних дій, наводяться рекомендації з підготовки державних доповідей стосовно виконання державою зобов’язань за Конвенцією ООН із ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок у частині реалізації тимчасових спеціальних заходів.

Видання розраховано на міжнародних експертів / експерток, представників / представниць органів державної влади та місцевого самоврядування України, правознавців / правознавок, студентів / студенток та аспірантів / аспіранток, а також широке коло громадських організацій, активістів правозахисного руху.

Авторський колектив:

Христова Г. О. – кандидат юридичних наук, доцент Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, головна наукова співробітниця Національної академії правових наук України, експертка Ґендерної експертної платформи (Розділ 1 у співавторстві з Кочемировською О. О., Розділ 3, Розділ 4, Висновки та методичні рекомендації щодо застосування позитивних дій, Додаток 7, Додаток 8 у співавторстві з Гусляковою Л. І., Плахотник О. В.).

Кочемировська О. О. – кандидат психологічних наук, доцент НАУ ХАІ імені М. Є. Жуковського, президент Асоціації молодих професіоналів «Клас» (Розділ 1 у співавторстві з Христовою Г. О., Розділ 2, Додатки 1-6).

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Позитивні дії (тимчасові спеціальні заходи) як ефективний інструмент подолання дискримінації за ознакою статі та досягнення рівності можливостей жінок і чоловіків

РОЗДІЛ 2 Позитивні дії щодо забезпечення ґендерної рівності в різних сферах суспільно-політичного життя: стандарти Європейського Союзу та кращі світові практики

РОЗДІЛ 3 Стандарти ООН у галузі застосування позитивних дій та позиція України ......

РОЗДІЛ 4 Законодавчі засади застосування позитивних дій з метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: сучасний стан та перспективи

ВИСНОВКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ДІЙ

ДОДАТКИ

Додаток 1. Жіночий рух: на шляху до рівності прав та можливостей .

Додаток 2. Етапи становлення стандартів Європейського Союзу щодо ґендерної рівності  

Додаток 3. Тягар доведення у справах щодо прямої та непрямої дискримінації

Додаток 4. Зміст окремих директив Європейського Союзу стосовно забезпечення рівних можливостей чоловіків та жінок  

Додаток 5. Типи політики рівної зайнятості

Додаток 6. Політичне представництво жінок у різних країнах світу

Додаток 7. Концепція позитивних дій у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Додаток 8. Теоретико-методологічний аналіз Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року та рекомендації щодо розробки комплексної програми забезпечення ґендерної рівності в українському суспільстві на наступний період (до 2016 р.)

 

ВСТУП

Протягом останніх десяти років своєї діяльності  Харківська жіноча організація «КРОНА», а нині – Ґендерний  інформаційно-аналітичний центр «КРОНА», поряд з проведенням  ґрунтовних тренінгів, семінарів, конференцій та «круглих столів»  із ґендерної проблематики, а також захисту прав жінок і дітей,  послідовно здійснює ґендерний аналіз законодавства України в  світлі міжнародних стандартів протидії дискримінації за  ознакою статі (Див.: Христова Г. О. Основи ґендерно-правового аналізу законодавства України.  – Харків: Райдер, 2008. – 108 с.; Христова Г. О., Уварова О. О. Законодавче  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід  та національні особливості. – Харків: Райдер, 2006. – 72 с.)  . Серед визнаних на світовому рівні найбільш  ефективних інструментів забезпечення ґендерної рівності  центральне місце посідають так звані «тимчасові спеціальні  заходи» або «позитивні дії», як вони названі в законодавстві  України. Проблема застосування в Україні позитивних дій, за всієї  своєї важливості та актуальності, залишається практично  недослідженою за виключенням питання політичних квот для  жінок, а самі такі дії не реалізуються на практиці.  

Отже, ми вирішили зосередитись на проблемах  методологічного обґрунтування позитивних дій та їх  антидискримінаційного потенціалу; визначенні оонівських та  європейських стандартів, а також кращих практик іноземних  держав щодо їх застосування; дослідженні національного  законодавчого підґрунтя запровадження позитивних дій та  розробці відповідних методичних рекомендацій із метою  прискорення практичної реалізації принципу рівних прав та  можливостей жінок і чоловіків в Україні.  

У даному посібнику авторки ставлять за мету не  обмежитись лише дослідженнями політичних квот як засобу  забезпечення політичного представництва жінок, що і так досить  широко представлені в Україні, а розглянути можливі форми  позитивних дій у різних сферах суспільного життя та визначити засадничі вимоги до їх застосування на державному рівні, а також  на рівні підприємств, установ, організацій, як це передбачено  Законом України «Про рівні права та можливості жінок і  чоловіків».  

При цьому цей посібник не спрямований безпосередньо на  вивчення широкого історичного досвіду застосування квот у різних  країнах світу, зокрема СРСР, який активно провадив політику  квотування, проте такі заходи не відповідали цілям та вимогам,  які висуваються до позитивних дій, тому не можуть ними  вважатися. До того ж, цей посібник не містить соціологічної  складової – даних соціологічних опитувань щодо ставлення  українського суспільства до запровадження позитивних дій у  різних сферах суспільного життя. Історичний та соціологічний  аналізи проблеми запровадження позитивних дій виступають  можливими перспективними напрямами дослідницьких проектів  ГІАЦ «КРОНА», що можуть бути реалізовані у майбутньому.

Слід підкреслити, що проблема запровадження в Україні  позитивних дій була окреслена у Заключних коментарях Комітету  ООН із ліквідації дискримінації щодо жінок (січень, 2010 р.) за  результатами розгляду об’єднаної шостої та сьомої державної  доповіді України як одне з найбільш проблемних питань, яким  Україна має приділити підвищену увагу в наступний період.  Комітет висловив занепокоєність тим, що в державній доповіді  України була відсутня відповідна інформація про застосування в  Україні тимчасових спеціальних заходів. Ці рекомендації  міжнародної спільноти сприймаються Україною як поштовх до  дій та виступають орієнтирами при розробці Загальнодержавної  програми «Національний план дій щодо впровадження ґендерної  рівності до 2016 р.».

Отже, в цьому посібнику вказуються практичні  рекомендації зо підготовки державних доповідей стосовно  виконання державою зобов’язань за Конвенцією ООН із ліквідації  всіх форм дискримінації щодо жінок, які мають включати  систематизовану інформацію про застосування тимчасових  спеціальних заходів у різних сферах життєдіяльності. В посібнику  надається аналіз проекту державної програми України щодо впровадження ґендерної рівності на наступний період до 2016 року з точки зору врахування концепції позитивний дій. Також наведено  пропозиції щодо включення до нової державної програми системи  тимчасових спеціальних заходів та інші пропозиції, які були  розроблені експертками ГІАЦ «КРОНА» та обговорені на  заснованій ним Ґендерній експертній платформі, що викладені у  Додатку 8 до цього Посібника «Теоретико-методологічний аналіз  Державної програми з утвердження ґендерної рівності в  українському суспільстві на період до 2010 року та рекомендації  щодо розробки комплексної програми забезпечення ґендерної  рівності в українському суспільстві на наступний період (до 2016  р.)».  

В інших додатках до Посібника викладено історію  жіночого руху; етапи становлення стандартів Європейського  Союзу щодо ґендерної рівності; проблеми «тягара доведення» у  справах щодо прямої та непрямої дискримінації; наведено  відповідні таблиці та витяг із Закону України «Про забезпечення  рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», які дозволять  краще зрозуміти проблему застосування позитивних дій,  усвідомити їх роль та значущість у загальному контексті  забезпечення принципу ґендерної рівності та протидії  дискримінації за ознакою статі.

Сподіваємося, що цей посібник сприятиме активізації  широкої громадської дискусії щодо запровадження в Україні  виваженої, доцільної та збалансованої системи позитивних дій як  ефективного засобу реалізації принципу рівних прав жінок і  чоловіків та можливостей їх реалізації.  

ГІАЦ «КРОНА» та авторський колектив буде вдячний  читачам/читачкам за корисні поради та зауваження щодо  Посібника, а також пропозиції щодо співпраці від активістів/активісток правозахисного та ґендерного руху України, які слід  надсилати за адресою .

Людмила Гуслякова,
Директорка ГІАЦ «КРОНА»,  
координаторка Ґендерної експертної платформи

 

* * *

 

Від редакції "ПЛ": Див. також:

Запобігання дискримінаціїі захист корінних народів і меншин. Концепція і практика спеціальних заходів. Підсумковий звіт, поданий Спеціальним доповідачем Підкомісії зі сприяння і захисту прав людини (ООН, 26.06.2001). – Надруковано у збірці Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди. / Харківська правозахисна група. – Харків: Права людини, 2009 р.

Предупреждение дискриминации  и защита коренных народов и меньшинств. Концепция и практика позитивных действий. Доклад о ходе работы, представленный Специальным докладчиком Подкомиссии по поощрению и защите прав человека (ООН, 26.06.2001)

 

 

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль