версія для друку

Громадянська Освіта, 2008,  №27
Історія та права людини

Шкільний підручник як історіографічне явище

20.10.2008
автор: Олександр Удод

Зі збірника "Шкільна історія очима істориків-науковців"

 

З наукової точки зору (якщо брати до уваги академічну науку) може виникнути закономірне питання-заперечення: а чи варто шкільну навчальну книгу з історії розцінювати як історіографічний факт, а тим більше як історіографічне явище? Відповідь, на мою думку, має бути однозначно позитивною: так, шкільний підручник є показником розвитку історичної науки, якщо брати до уваги його поліфункціональне призначення. А якщо брати до уваги особливості історіографічної ситуації, що склалася в Україні в окремі роки її недовгої історії незалежності (1991-2007 рр.), то були такі моменти, коли шкільний підручник, навчальна програма з історії випереджали за рівнем  концептуальних узагальнень академічні видання (монографії, збірки статей, матеріали конференцій).

Коли ми ставимо проблему шкільного підручника з української історії, аналізуємо його на предмет наявності ознак історіографічного факту чи явища, то це означає дослідження більш широких проблем: взаємини історичної освіти (змісту підручників і програм) з історичною наукою, місце навчальної книги в історіографічному процесі. Можна також послатися на авторитетну думку Ярослава Калакури, який писав, що «свою специфіку як історіографічне джерело мають навчальні посібники, підручники, науково-популярна та довідкова література, а також публіцистичні твори істориків. Цей різновид джерел має відповідну специфіку, зумовлену своїм функціональним призначенням, науково-популярним викладом матеріалу. Підручники, навчальні посібники здебільшого синтезують найновіші здобутки наукових досліджень на час їх створення, що наближає їх до академічних праць»[1]. Окрім цього, з точки зору впливу навчальної літератури на формування суспільної історичної свідомості їй належить пріоритетне місце. Жодні інші засоби масової комунікації ще не здатні замінити шкільний підручник у його засобах впливу на самоідентифікацію найрізноманітніших груп населення: учнів, їхніх батьків, учителів. Говорячи про вагомість підручника на полі історичної науки, слід взяти до уваги, що, зокрема, у ХХ ст. переважну більшість навчальних посібників з історії створювали провідні науковці. Їм відводилась визначальна роль у підготовці статей з історії до енциклопедій, зокрема історичних, енциклопедії українознавства, довідникових видань. Що стосується публіцистики, то вона, на думку Ярослава Калакури, нерідко дає первісне відображення й узагальнення явищ історичної науки.

Публіцистиці як історіографічному джерелу «повезло» більше – її статус у формуванні джерельної бази з історії історичної науки є вже загальновизнаним. Захищаються докторські й кандидатські дисертації з проблем джерельного потенціалу публіцистики, періодики (С. І. Посохов, А. Ю. Парфіненко). А от статус навчальної книги як історіографічного явища іще необхідно довго, наполегливо й арґументовано відстоювати, бо в Україні, на жаль, досі превалює думка про підручник як «дидактичну історію», «набір міфів», «милих серцю істин», зібрання повчальних, але розрізнених епізодів, що не вписуються у загальний контекст історії.

Виходячи із сучасних реалій (як власне історико-наукових, так і стану історичної освіти), варто акцентувати увагу на таких питаннях:

– шкільний підручник історії як історіографічне джерело і явище;

– обґрунтування, додаткова аргументація адекватності історичної освіти станові історичної науки в Україні;

– шкільний підручник історії і сучасна концепція історичної науки й освіти в Україні;

– сучасні вимоги до шкільного підручника;

- обґрунтування державотворчого, патріотичного і гуманістичного потенціалу сучасного покоління підручників з української історії.

 

***

Основною умовою розвитку сучасної української історіографії є розширення проблематики досліджень і, відповідно, її джерельної бази. В історичній науці склалась ситуація, суть якої полягає в тому, що нові концептуальні підходи виникають через потребу у творенні вузівської і шкільної навчальної літератури (приєднання України до Болонської декларації, впровадження ступеневої і модульно-кредитної системи навчання у вищих навчальних закладах, перехід середньої школи на 12-річний термін навчання). За останні 16 років в Україні чотири рази змінювались навчальні програми з історії, розроблено і вперше в історії країни прийнято Державний стандарт (14 січня 2004 р.), середня школа із 11-річної стала 12-річною. А ці організаційні  зміни потребують і відповідних радикальних трансформацій у змісті історичної освіти[2]. Виникла потреба, наприклад, у структуризації шкільного курсу історії, а в її основі повинна бути періодизація історії українського народу. Одначе за роки незалежності серйозної і результативної дискусії з питань періодизації історії України проведено не було, хоча й траплялися окремі виступи у  пресі з цієї теми О. М. Майбороди, О. І. Сича, В. А. Смолія, Ф. Г. Турченка[3] та ін. У навчальній літературі, публіцистиці можна нарахувати сотні варіантів періодизації вітчизняної історії. Зрозуміло, що всяка періодизація є умовною, а отже, і недосконалою, вона є, за великим рахунком, методом дослідження і вивчення історії, застосовуючись із метою систематизувати й упорядкувати історичне минуле. Саме потреби історичної освіти (розробка навчальних програм, написання нових підручників) спонукали науковців - авторів підручників - зійтися на більш-менш усталеній періодизації історії України, в основу якої покладено дві ідеї історичного розвитку українського народу: 1) ідея європеїзму, включення української матеріальної і духовної культури в загальноєвропейську; 2) ідея української державності, виходячи з якої історія українського народу розглядається як його постійна боротьба за свою державу. У Державному стандарті (галузь «Суспільствознавство») та двох варіантах програм, що використовуються сьогодні в середніх школах (для 11-річного і 12-річного термінів навчання), історія України поділена на такі основні періоди:

1) Стародавня доба (від первісної людини до східнослов’янських племен VII–ІХ ст.);

2) Київсько-галицький період (друга половина ІХ – 40-і рр. XIV ст.);

3) Литовсько-польська доба (40-і рр. XIV – 1648 р.);

4) Українські землі в роки національної революції та Гетьманщини (1648 р. – кінець XVIII ст.);

5) Українські землі в роки російсько-австрійського панування та національного відродження (кінець XVIII ст. – 1917 р.);

6) Українські землі в роки національно-демократичної революції та боротьби за возз’єднання (1917 – 1920 рр.);

7) Україна в радянську добу (1921 р. – серпень 1991 р.);

8) Україна в роки незалежності.

Таким чином, періодизація історії України в її концептуальному і завершеному вигляді вперше була зафіксована у навчальній літературі. А отже, всі серйозні академічні видання з української історії, які виходять і будуть публікуватися, мають тепер або узгоджуватися із існуючою періодизацією, або ж пропонувати інакшу. Але іґнорувати той історіографічний факт, що шкільна історична освіта випередила в цьому сенсі академічну науку, вже неможливо.

Історіографічний аналіз шкільних підручників з історії дозволяє визначити основні тенденції історичної науки, а також ступінь розробленості ключових проблем і окреслити перспективні шляхи вирішення дискусійних питань як у самій історичній науці, так і в змісті шкільної історії. Історіографічна ситуація, яка склалася в Україні наприкінці 1980-х рр. – на початку 1990-х рр., вимагала, в першу чергу, заповнення так званих «білих плям», а тому вивчалися проблеми історії Української революції 1917–1921 рр., голодомори, діяльність ОУН, боротьба УПА, репресії і т.п. Але шкільна історична освіта потребувала системного підходу, вивчення всіх складових історичного процесу – культури, повсякденного життя, духовних аспектів розвитку суспільства. Тому академічна наука, крім кон’юнктурних  питань, змушена була давати результативні дослідження усіх інших проблем української історії. Таким чином, саме історична освіта виступила фактором збалансованості й забезпечення повноти зображення історичного процесу.

Вивчення змісту шкільних підручників з історії – це відносно новий напрямок в історіографічних дослідженнях. В СРСР він був започаткований у 1980-х рр. роботами О. М. Фукса (м. Москва)[4]. Тоді ж уперше був досліджений комплекс підручників і навчальних посібників із російської історії (понад 100 назв), що виходили друком упродовж ХІХ – початку ХХ ст., й доведено правомірність та доцільність використання шкільних підручників як історіографічного джерела, що в концентрованому вигляді відображає рівень розвитку наукової думки. Підручники стали джерелами з вивчення концепцій не тільки таких помітних істориків, як Д. І. Іловайський, В. О. Ключевський і С. Ф. Платонов, але й цілих історіографічних шкіл та напрямків. Трапляється, що підручник виступає єдиним джерелом для вивчення еволюції авторських поглядів на історію. Відомо, наприклад, що В. О. Ключевський завершив свій «Курс російської історії» 1861 роком, а його «Короткий посібник з російської історії» (перше видання 1899 р., останнє, 8-е – 1917 р.) закінчується початком ХХ століття. Таким чином, послідовний і системний виклад історії післяреформеної Росії з погляду Ключевського можна знайти тільки в підручнику, який, до речі, був виданий спеціально для відстаючих студентів та слухачів вечірнього відділення Московського університету.

В Україні стали активно розробляти проблему шкільного підручника з історії як історіографічного явища із середини 1990-х рр., коли було опубліковане перше покоління українських підручників (О. Г. Бандровський, В. С. Власов, О. П. Крижанівський, С. В. Кульчицький, О. О. Кучер, Р. Д. Лях, О. М. Майборода, В. О. Мисан, В. Г. Сарбей, В. А. Смолій, Н. Р. Темірова, Ф. Г. Турченко, Г. К. Швидько та ін.). Рубіжну подію являла собою міжнародна конференція (грудень 1998 р.), матеріали якої видані у відомій збірці статей «Українська історична дидактика»[5]. Почали захищатися дисертації із проблем шкільного підручника з історії (К. О. Баханов, В. С. Власов, А. І. Зякун, В. О. Мисан, П. М. Мороз та ін.). Періодично виникають дискусії щодо статусу шкільного підручника, взаємин історичної науки й освіти. На ці теми публікуються статті О. Д. Бойка, І. Б. Гирича, Я. Й. Грицака, Л. О. Зашкільняка, Г. В. Касьянова, С. В. Кульчицького, Н. М. Яковенко та ін.[6]

Історіографічне значення навчальної літератури необхідно оцінювати, виходячи із розуміння предмету історичної науки. Вона ж, своєю чергою, отримує прямий вихід у соціальну практику  через шкільні підручники, які, формуючи світогляд підростаючого покоління, розв’язують освітні та виховні завдання. Відтак, дискусії навколо змісту підручників з української історії мають перебувати в центрі уваги наукового й суспільного життя країни. Зв’язок між історичною наукою і суспільством у всі часи здійснювався і здійснюється головним чином через шкільну історичну освіту. У розв’язанні проблеми співвідношення «історії і сучасності» не можна обійтися без аналізу цього зв’язку, з допомогою якого реалізуються соціальні функції історичного пізнання, а саме: з’ясування закономірностей історії, прогностична функція, соціальна пам’ять, виховна функція. Якраз у реалізації соціальних функцій історії як науки полягає відповідь на запитання: для чого потрібна історія?

Підручник з історії несе в собі подвійну інформацію. По-перше, змістову (історіографічну), так як він є масовим і інформативним джерелом для вивчення процесу формування, розвитку і взаємовпливу різних історичних концепцій. По-друге, шкільний підручник містить великий обсяг ідейно-політичної інформації[7]. Правлячі кола будь-якої країни завжди це усвідомлювали і приділяли пильну увагу змістові підручників з історії. Звернемось до вітчизняного прикладу. Перший підручник у російській державі («Синопсис», 1674 р.) був понад сто років основним у середніх навчальних закладах. Його таке тривале використання пояснювалося ідейно-політичним змістом, який влаштовував владу. В ньому червоною ниткою проходила думка, що єдність і цілість слов’янських народів може забезпечити тільки російське самодержавство. У ХІХ – на початку ХХ ст. російським урядом активно підтримувались підручники офіційно-охоронного напрямку, зміст яких дозволяв реалізовувати основне завдання шкільної історії – «виховання любові і відданості Престолові й Вітчизні». На початку 1930-х рр. Йосиф Сталін поставив завдання написати підручники з історії СРСР на основі марксистсько-ленінської концепції боротьби класів. У радянський час змістові підручників надавали величезного значення на партійному й державному рівнях, а зі зміною політичної ситуації в країні (від генсека до генсека) міняли й зміст підручників, перш за все в оцінці біжучої історії.

Таким чином, історія шкільного підручника історії – це історія власне історичної науки. Коли в Україні на початку 1990-х рр. бракувало державної позиції в галузі історичної освіти, модними були гасла деідеологізації історичного знання й уживалися варіативні та альтернативні програми та підручники. Посилилася держава, залунали гасла про державну ідеологію – відповідно, було здійснено спробу запровадити єдиний підручник з історії. Коли ж керівництво України робило крок у бік зближення з Російською Федерацією, починалися ініціативи написання й уведення в школах так званого «спільного підручника» України та Росії.

Але найбільше страждав український шкільний підручник, коли при владі (у Верховній Раді чи Кабінеті Міністрів) опинялись партії чи політичні сили із виразною ідеологічною платформою (комуністи, соціалісти). Одразу ставилося питання про переписування підручників: соціалісти вимагали використовувати термін „Велика вітчизняна війна” замість „Друга світова”, вилучити проблеми ОУН-УПА, Андрея Шептицького, Романа Шухевича, Філарета, «пом’якшити» оцінку голодоморів і т.п.

Очевидно, що історію (як науку і навчальний предмет) ніколи не вдасться деідеологізувати, але й полишити її (особливо шкільну історію) на поталу ідеологічній та політичній кон’юнктурі не можна. Де ж вихід? На мою думку, по-перше, мусить чітко функціонувати закон адекватності історичної освіти (її змісту, насамперед) сучасному станові національної (української) і світової (європейської) історичної науки (історіографії). Критерієм (мірилом) адекватності може слугувати тотожність народної історичної пам’яті та наукової історії. Невідповідність між ними, розрив призводить до конверсії історичної пам’яті, соціальної мімікрії, подвійних моральних стандартів, поширення анекдотів на історичну тематику, «воєн пам’ятників», дискримінації національних символів і героїв.

По-друге, необхідно чітко усвідомити, що в школі викладається не спрощена «дидактична історія», а основи історичної науки, тобто її визначальні теорії, концепції, положення, основні факти, головні етапи. Виклад історичного матеріалу в підручнику має здійснюватися не через його примітивізацію, спрощення, а через чітке й ясне розтлумачення, систематизацію і, власне, синтез головних історико-наукових праць, домінуючих концепцій, поглядів більшості вчених. Умовами досягнення такого рівня (наукового, а не міфологізованого) є:

а) генералізація навчального матеріалу, тобто виділення найсуттєвішого, що викликає пізнавальний резонанс і має найбільший виховний ефект;

б) «олітературнення» історичного наративу, вироблення ефективних способів трансляції наукових знань;

в) певний рівень адекватності мови науки й освіти;

г) усунення з навчального матеріалу перевантаженого наукового апарату з описом довгих шляхів пошуку істини - але зі збереженням наукових висновків;

д) мінімум дискусійності (залежно від вікових особливостей), подача матеріалів та висновків уже перевірених, таких, що стали результатом наукових дебатів. Був правий, очевидно, М. І. Костомаров, коли відповідав своїм критикам на закиди про відсутність у його опублікованих працях аналізу джерел: «Критика джерел залишилась у моєму портфелі».

Підсумовуючи ще раз підкреслю, що шкільний підручник з історії є засобом інтеґрації історичної науки й освіти на всіх ланках її функціонування. Його інтеґративна спрямованість може реалізуватися через вирішення таких проблем, як:

1) формування сучасного змісту історичної освіти;

2) правова формалізація соціального замовлення на зміст історичної освіти;

3) виконання конституційної вимоги щодо сприяння держави історичній свідомості української нації;

4) розробка і затвердження концепції історичної науки в Україні та узгодження з нею концептуальних засад історичної освіти;

5) подолання шкідливої і, очевидно, нездійсненної спроби «уникнення надмірної залежності історичної науки від дидактично-виховних завдань»[8].[1] Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К., 2004.

 

[2] Ширше про це див.: Баханов К. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти. – Донецьк, 2005; Мисан В. До проблеми змісту курсів історії // Історія в школах України. – 2007,  № 7. – с. 23–29.

[3] Див., серед іншого: Турченко Ф. Концептуальні основи вивчення історії України першої половини ХХ ст. // Історія ХХ століття. Нові підходи до змісту шкільного курсу. – Історія та правознавство (спецвипуск). – 2007,  № 19-21 (липень) – С. 67–75.

 

[4] Пор.: Фукс А. П. Школьные учебники по отечественной истории как историографическое явление // Преподавание истории в школе. – 2007,  № 7. – С. 18–34. Див. також: Россия и страны Балтии, Центральной и Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии: старые и новые образы в современных учебниках истории. – М., 2003; Историки читают учебники истории: Традиционные и новые концепции учебной литературы. – М., 2002; Дубровский А. М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930 – 1950-е гг.). – Брянск, 2005; Данилов А. А. Школьное историческое образование в России в начале  ХХІ века // Преподавание истории в школе. – 2007. – № 6. – С. 8–16; Калачев И. Т. Школьное историческое образование в современной России: некоторые теоретические проблемы // Преподавание истории в школе. – 2007, №6. – С. 16–25; Концептуальні засади сучасної шкільної історичної освіти. Зб. докум. і наук. праць / За ред. К. О. Баханова. – Бердянськ, 2007; Історична освіта і сучасність: Як викладати історію школярам і студентам. – К., 2007; та ін.

 

 

 

 

[5] Українська історична дидактика: Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасний український підручник з історії). – К., 2000.

[6] Див., серед іншого: Яковенко Н. Одна Кліо – дві історії // «Критика». – К., 2002, ч. 12 (62). - С.12-14; Її ж. Нова доба – нові підручники. Про потребу дискусії над підручниками з історії України // Доба. Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти. – 2005, № 2. – С. 23-25; Її ж. Образ сусіда в українських підручниках з історії // Історія та правознавство. Спецвипуск „Проблеми змісту шкільного курсу нової історії”. – 2005, № 34-36. – С. 73-82; Гирич І. Пристрасті навколо підручників з історії // Історія України. – 2007, № 9 (Березань); Лисенко С. Апокаліпсис районного масштабу, або Хто і як перетворює Трипілля на «батьківщину слонів» // Історія в школі. – 2007, № 3. – С. 17–21; Удод О. Про актуальні проблеми інтеграції історичної науки і освіти // Історія в школах України. – 2007,  № 7. – С. 14–18; Яковенко Н. Академічний підручник: канон і новація // Критика. – 2007,  № 7–8; та ін.

[7] Пор. аналіз пов’язаної з цим історіографічної ситуації на пострадянському просторі: Национальные истории в советских и постсоветских государствах / Под ред. К. Аймермахера,  Г. Бордюгова. – М., 1999; Россия и страны Балтии, Центральной и Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии: старые и новые образы в современных учебниках истории. – М., 2003; Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / Ред. Л. Зашкільняк. – Львів, 2004; Сучасна українська історіографія: проблеми методології та термінології (Матеріали Всеукраїнського навч.-методол. семінару). – К., 2005; та ін.

 

[8] Гломозда К. Ю. Стан української історіографії та визначення її ролі в сучасному суспільстві // Маґістеріум. – Вип. 17: Історичні студії. – К., 2004. – С. 81–92.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль