версія для друку

Громадянська Освіта, 2008,  №06
Демократія і освітня система

«Крок до майбутнього»

16.05.2008
автор: Алла Казьміна

Стислий опис проекту:

Проект спрямований на перетворення Ясенівської гімназії в громадсько активну школу шляхом формування поняття в учителів, учнів та представників громади про школу як громадсько активну, її можливості і вигоди для членів громади. Цей проект сприятиме підвищенню громадянської активності школярів, а звідси – і виробленню активної громадянської позиції. Школа стане осередком громади.

 

SWOT-аналіз
(аналіз можливостей школи/організації)

Внутрішні сильні сторони (Strengths)

1. Творчий колектив вчителів

2. Широкий спектр гуртків та курсів вибором.(кваліфіковані кадри

3. Налагоджені зв’язки з батьками

4. Зацікавленість адміністрації розширенні зв’язків школи з місцевою  громадою 

5. Введені курси, спрямовані на розвиток громадянської активності

Внутрішні слабкі сторони (Weaknesses)

1. Відсутність досвіду роботи в складанні та реалізації соціальних проектів.

2. Низька залученість учнів та вчителів до діяльності громадської розширенні зв’язків школи з місцевою спільноти.

3. Слабка обізнаність вчителів з теми «Громадсько активні школи. Школа як осередок громади »

Зовнішні можливості (Opportunities)

1 Налагоджені зв’язки з батьками

2.Налагоджена співпраця з селищною радою

3.Наявність в школі Інтернету 

Зовнішні загрози (Threats)

1 Неготовність учителів до здійснення проектної діяльності (слабка обізнаність, небажання позбавлятися стереотипів у роботі)

2.Слабкий зв’язок з місцевими громадськими організаціями та необізнаність з їх діяльністю.

ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ
в реалізації

1. Інертність деяких членів педколективу.

Шляхи подолання: створення ініціативної групи; роз’яснювальна робота серед  вчителів, учнів так батьків про переваги співпраці, складання конкретного плану роботи і заохочення у його реалізацію учнів, вчителів, місцевої спільноти

2. Нерозуміння учасниками навчально-виховного процесу необхідності перетворення гімназії у ГАШ.

Шляхи подолання: формування поняття про ГАШ, знайом­ство з досвідом роботи інших громадсько активних шкіл області, України, зарубіжжя.

3. Недостатній рівень підготовки та обізнаності  вчите­лів та учнів в реалізації  соціально спрямованих проектів.

Шляхи подолання: проведення семінарів-тренінгів, методичних об’єднань вчителів, курсів для учнів «Демократичні зміни у суспільстві»

4. Низький рівень громадянської активності школярів.

Шляхи подолання: впровадження  в старших класах курсів («Ділова активність.», «Рівний рівному», «Громадянська освіта», «Демократія і ми»

5. Слабкий зв’язок школи з громадськими організаціями як потенційними партнерами школи в ході реалізації соціально спрямованих проектів.

Шляхи подолання: залучення місцевих  громадських організацій до вирішення проблем школи ,участь у проектах, що реалізуються громадськими організаціями.

 

Конкретизація проблеми:

Відсутність сформованого поняття про школу як осередок громади, у якій діти зможуть відчути свою значимість, взявши участь у розробці і реалізації соціально спрямованих проектів, а громада буде зацікавлена у вирішенні проблем школи.

 

Опис ПРОБЛЕМИ

Ясенівська гімназія – школа невелика( 319 учнів), однак не стоїть на місці. так за 7 років школа з неповної була реорганізована в повну (2001), а у 2003 роц і– у гімназію. Робота педколективу і діяльність учнів гімназії заробили стійкий авторитет для школи( у селищі 3 школи, однак при наборі учнів до 1 класу батьки прагнуть віддати дитину до нашої школи, хоч школа знаходиться не в центрі селища, як 2 інші.

Однак зв’язки між школою і громадою однобокі (батьківські збори, конференції, участь батьків у внутрішньо класних заходах). Школа і громада віддалені.

Батьки мало зацікавлені у вирішенні проблем школи(батьківські збори відвідують 30-40% батьків).  Випускники школи не бачать себе як продовжувачі традицій громади (на питання анкети до випускників 2007 року : «Чи збираєшся ти повертатися до селища після закінчення вузу?» , «Так» відповіло лише 4 учні з 26) .Учні не бачать себе як активні члени громади, бо не знають можливості такого виду партнерства. В адміністрації та вчителів не сформоване поняття про школу як громадсько активну, відсутні відомості про шляхи побудови такої школи, принципи функціонування досвід роботи подібних шкіл. Однак передчуваючи необхідність змін у роботі школи, у 2007-2008 н.р. педколектив обрав проблемою гімназії «Створення необхідних умов для навчання обдарованих дітей, розвитку, самореалізації і соціалізації кожної особистості як громадянина України» . У навчальний план гімназії 2007-2008 н.р введено курси: ділова активність-10кл., громадянська освіта-11кл., рівний рівному-9кл.,однак ці курси не мають практичного застосування Проблема полякає в тому, що учасники навчально-виховного процесу не мають сформованого поняття про можливості діяльності школи як осередку громади, принципи її функціонування. В  результаті діти не можуть реалізувати свої знання на практиці, не відчувають себе активними діячами громади, не можуть самореалізуватися,  що призводить до заниженої самооцінки, закомплексованості, необдуманому вибору життєвого шляху, а відтак – відсутності активної громадянської позиції. Знання дадуть можливість діяти.

Опис ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ

26 вчителів(24 жінки і 2 чоловіки віком від 25 до 55 років) гімназії, що знаходяться у творчому пошуку шляхів зближення школи і громади, що допоможе учням  і самим вчителям школи відчути власну значимість, реалізувати свої ще нереалізовані здібності.

319 учнів школи, що мають потребу  в освоєнні проектних технологій, практичному застосуванні своїх знань. З них 132 учні 8-11 класів, які відчувають нагальну потребу бути корисним школі, громаді, суспільству ,потребу самовираження, власної значимості.

Активні члени місцевої громади, що можуть і хочуть брати участь у вирішенні проблем школи.

Восьмитисячне населення селища

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ

Мета: Сформувати в учителів ,учнів та батьків  поняття про школу як осередок розвитку громади, у якій діти зможуть відчути свою значимість, взявши участь у розробці і реалізації соціально спрямованих проектів, а громада буде зацікавлена у вирішенні проблем школи, заохотити учасників навчально-виховного процесу  до такої діяльності.

Завдання:

1. Організувати для вчителів школи просвітницьку роботу з  питань організації та діяльності громадсько активної школи.

2. Ввести для учнів курси, спрямовані на розвиток громадянської активності, з практичною спрямованістю.

3. Познайомитись з досвідом роботи громадсько активних шкіл України та зарубіжжя (через Інтернет-мережу чи шляхом відвідування цих шкіл )

4. Провести серед батьків та членів місцевої громади опитування з питання «Чим я можу бути корисним школі? І Чим школа може допомогти мені?» (для виявлення потреб громади в послугах школи та можливих  волонтерів серед представників громади).

5. Розкрити для учасників навчально-виховного процесу сутність та можливості проектних технологій.

ДІЇ щодо досягнення мети та їх тривалість

1. Створити ініціативну групу з вчителів, учнів та батьків, що керуватиме реалізацією даного проекту.

2. Організувати проведення  для вчителів гімназії 5 двохгодинних  семінарів-тренінгів з питань: «Школа сьогодні. Шляхи перетворення у громадсько активну.», « Школа як центр місцевої громади. Ресурси та потреби»,«Проектні технології. Створення та реалізація проектів», «Розробка проектів співпраці школи з місцевою громадою», «Фандрайзингова  діяльність як один зі шляхів фінансування проектів»

3. Провести цикл (6-8) методичних об’єднань для вчителів гімназії з питань: «Громадсько активні школи України та зарубіжжя .Досвід роботи.», «Використання проектних технологій в ході навчально-виховного процесу та позакласній діяльності»та інших проблем реалізації даного проекту.

4. Опрацювати та проаналізувати  на м/о, в творчих групах, на батьківських зборах, в ході самоосвіти існуючу літературу, що розкриває діяльність ГАШ, процеси створення, перспективи розвитку.

5. Створити у школі учнівський  клуб «Ініціатива»(10-14 представників 7-11 класів)

6. Провести засідання учнівського клубу «Ініціатива» з питання «Ми – активні діячі громади. Чим ми можемо бути корисними для неї?»(Аукціон ідей)

7. Оголосити  конкурс проектів серед учнів 7-11 класів «Назустріч людям» та провести акцію впровадження проектів у життя.

8. Спрямувати роботу курсів за вибором «Ділова активність», «Громадянська освіта» та «Рівний рівному» на зв’язок з життям місцевої громади.

9. Встановити зв’язок з відділом ЛІППО, що координує  та консультує роботу ГАШ Луганської області.

10. Відвідати ГАШ області з метою узагальнення досвіду роботи (або зв’язатися через Інтернет).

11. Розповсюдити інформаційні листи(400-500 шт) серед батьків та мешканців селища про напрямок роботи і можливості освітніх послуг гімназії.

12. Провести анкетування серед батьків «Школа для мене і я для школи».

13. Обговорити на засіданнях ради школи, піклувальної ради, педради, шкільного парламенту, батьківських зборах Концепцію подальшого розвитку гімназії як громадсько активної.

14. Поповнити бібліотечний фонд школи 60 підручниками для ведення курсів у 9-11класах,10-20 примірниками науково-методичної та  літератури, що розкриває діяльність ГАШ .

 

РЕЗУЛЬТАТИ реалізації дій

Короткострокові

Якісні

1. Сформоване уявлення про ГАШ, кроки створення, діяльність і перспективи розвитку.

2. Учні та вчителі школи володіють методикою складання проектів і впроваджують її в ході навчально-виховного процесу .

3. Батьки беруть активну участь у діяльності закладу(80-90% відвідують батьківські збори)

4. Батьки та громада проінформовані про напрямки роботи гімназії, освітні послуги, що вона надає

5. Узагальнено  досвід роботи ГАШ області, України, зарубіжжя

6. Створено клуб «Ініціатива» для учнів7-11 класів.

Кількісні

1. Проведено 5 двохгодинних семінарів-тренінгів ,4 методичних об’єднань для вчителів з питань функціонування ГАШ.

2. Проведено по 34 години курсів: 9 кл. – «Рівний рівному»; 10кл. – «Ділова активність»; 11 кл. – «Громадянська освіта».

3. В результаті анкетування батьків виявлено 4-5 можливих волонтерів серед батьків, які б могли запропонувати свої послуги школі.

4. Розповсюджено 500 інформаційних листків про напрямки роботи Ясенівської гімназії і можливість надання нею освітніх послуг для населення.

5. Встановлено партнерські стосунки з 2 ГАШ області,1 ГАШ зарубіжжя

6. Поповнено бібліотечний фонд на 80 примірників.

Довгострокові

Якісні

1. Зріс  рівень громадянської активності учнів

2. Підвищився імідж гімназії.

3. Учні відчули власну значимість як активні діячі громади, мають колективну справу, опікуються добробутом селища

4. Школа стала осередком громади

Кількісні

1. Щороку учнями  реалізується 5-7 соціально спрямованих  проектів.

2. Кількість учнів гімназії зросла до 400.

3. На 50% знизився рівень бродяжництва, жебракування серед неповнолітніх.

4. Встановлено партнерські стосунки з 2 громадськими організаціями, 4 підприємствами селища

ОЦІНКА  успішності

Методи оцінки / Інструменти

1. Анкетування батьків, учнів, вчителів  про можливості співпраці школи і громади / Бланки анкет

2. Відвідування уроків вчителів гімназії з метою з’ясування впровадження проектних технологій. / Конспекти уроків., звіти учнів

3. Аналіз відвідування школи батьками. / Протоколи батьківських зборів

4. Опитування учнів та вчителів з питань досвіду роботи ГАШ області, України, зарубіжжя. / Питальник з 5 закритих і 3 відкритих питань.

5. Конкурс «Ясенівська гімназія як ГАШ очима учнів, вчителів, батьків». / Схеми-малюнки учнів, проекти вчителів, батьків, учнів

6.Бесіда з членами клубу «Ініціатива» / Розроблені питання для бесіди

РЕСУРСИ, необхідні для якісної реалізації проекту

 

Матеріальні

1. Оплата тренерам

2. Зарплатня вчителям, що викладають курси

3. Підручники для курсів, науково-методична література для вчителів.

4. Канцтовари для успішного проведення тренінгів, семінарів, м/о для вчителів, курсів для учнів, анкетування для батьків.

Нематеріальні

1. Кваліфіковані спеціалісти для проведення семінарів-тренінгів для вчителів

2. Група ініціативних кваліфікованих педагогів-спеціалістів

3. Існування подібних шкіл(ГАШ) в області, Україні, зарубіжжі і їхня готовність на співпрацю

4 Координатний і консультативний центр з питань  даної роботи в ЛІППО

5 .Готовність учителів, учнів та громади до змін

ПАРТНЕРИ (потенційні партнери) в реалізації

1. Селищна рада ( інформаційний центр потреб громади, можливий спонсор в реалізації проектів; сторона, зацікавлена в реорганізації гімназії в ГАШ)

2. Батьки та інші члени місцевої громади( члени батьківських комітетів, учасники проекту, можливі волонтери як керівники гуртків для учнів членів громади; спонсори, помічники в ході впровадження)

3. Ш/у  імені Вахрушева (спонсори гімназії, фінансування купівлі підручників для учнів та науково-методичної література для вчителів)

4. Існуючі ГАШ Луганської області, України, Зарубіжжя.(реклама діяльності ГАШ, знайомство з досвідом роботи, відвідування)

5. Відділ ЛІППО, що координує роботу ГАШ області( консультант і, можливо, координатор)

6. Громадські організації міста, що мають за мету розвиток громади у співпраці зі школою.(інформаційна допомога, консультанти в ході створення і реалізації проектів, перетворення гімназії на ГАШ, проведення семінарів-тренінгів)

7. Громадські організації України та зарубіжжя, що реалізують проекти розвитку громадсько активних шкіл.(можливість взяти участь у їх проектах, створення спільних проектів)

8. Місцеві засоби масової інформації(реклама діяльності гімназії)

МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ батьків, дітей, місцевої спільноти

1. Просвітницько-роз’яснювальна робота серед вчителів, батьків, учнів.

2. Збори, круглі столи.

3. Анкетування «Чим я можу бути корисним школі,а школа мені?

4. Реклама діяльності  громадсько активних шкіл області, України,  зарубіжжя.

5. Розповсюдження інформаційних листків.

6. Конкурс «Школа: Вчора. Сьогодні. Завтра»

 

Автор проекту: Казьміна Алла Олексіївна,
Луганська обл., м. Ровеньки, с. Ясенівське

 

 

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль