версія для друку

Громадянська Освіта, 2003,  №30
Різне, Релігія і школа

HUMAN RIGHTS. CIVIC EDUCATION.

07.12.2003

З досвіду викладання громадянської освіти на заняттях англійської мови -

Ольга Цимбал, вчитель англійської мови
Люботинської ЗОШ № 1, голова дитячо-молодіжної
організації "Спілкування без кордонів"
(м. Люботин Харківської області),
[email protected]

За умов трансформації суспільства та освіти зокрема, актуальним є навчання школярів демократії, а саме, плюралізму, різноманітності, вмінню робити вибір, дотримуватися і відстоювати права людини та сповідувати інші демократичні цінності; формування особистості, якій притаманна розвинута громадянська культура, яка є готовою до компетентної соціальної активності. Саме в цьому і полягає мета громадянської освіти.

Важливим напрямком поширення знань з громадянської освіти можуть стати заняття з англійської мови (уроки, факультативи, інтенсивні курси, літні школи тощо). Необхідно зазначити, що на сьогодні до програм з англійської мови уже додаються окремі питання, пов’язані з громадянською освітою. Це позитивний крок, але час вимагає рухатися далі та наповнити програмні вимоги конкретним змістом, доповнити методичними розробками з використанням відповідних методів навчання, створити цільний курс (або спецкурс), який би відбивав ідею викладання громадянської освіти через іноземну мову (Civic education through studying English).

Вивчаючи досвід викладання англійської мови у західних демократичних країнах, можна зробити висновок, що найбільш цінні навчальні матеріали з громадянської освіти накопичені у підручниках і курсах з англійської мови створених видавництвами Кембріджського та Оксфордського університетів, видавництвом Longman ("Cambridge English for schools", "The new English Cambridge course", "World Class" та ін.). Використання цих матеріалів на уроках англійської мови дозволяє не тільки зацікавити учнів вивченням англійської, але й одночасно поширити знання з громадянської освіти.

Розповсюдження ідей громадянської освіти під час вивчення англійської мови, має ґрунтуватися на наступних принципах: гуманізм, демократичність, зв’язок з практичною діяльністю, зорієнтованість на позитивні соціальні дії, наступність і безперервність, між предметні зв’язки, плюралізм, полікультурність.

Автор працює над впровадженням ідей громадянської освіти за такими напрямками:

- створення програм і спецкурсів з англійської мови

- розробка тем і уроків для базових курсів, що ґрунтуються на ідеях громадянської освіти та запровадження їх до навчання, створення методичних розробок

- позакласна та позашкільна робота з дітьми; діяльність громадської організації; керівництво просвітницькими проектами та програмами

- розповсюдження досвіду впровадження ідей громадянської освіти у навчально-виховному процесі серед вчителів та представників просвітницьких громадських організацій.

Розроблені програми інноваційних просвітницьких спецкурсів "English, youth, culture and social concerns", "English for young journalists", "Civic education for young journalists", які були надруковані та використовувалися підчас виконання просвітницьких проектів.

Значну увагу автор приділила навчально-методичним розробкам тем, що ґрунтуються на ідеях громадянської освіти. Ці теми розроблені у відповідності до державних стандартів освіти з англійської мови. За державною програмою з англійської мови в 10 - 11 класах передбачено сфери спілкування "Життя суспільства", у межах яких в 11 класі я використовую свої розробки тем "Children rights" (права дитини), "Civic activity" (громадянська активність), в 10 класі - "Crime prevention" (попередження злочинності), в межах сфери спілкування "Природа" - "The earth in crisis", а в межах сфери спілкування "Здоровий спосіб життя" (10 клас) використовую свої розробки уроків "Здоровий спосіб життя; куріння, його причини та вплив на здоров’я" (додаток 1).

Питання громадянської освіти можна розглядати на уроках англійської мови не тільки в старших класах, але і в середніх та молодших класах також. Наприклад, вивчаючи тему "Тварини" в третьому класі ставиться проблема піклування про "братів наших менших", формуються навички позитивної соціальної дії, готовності діяти відповідно до вікових можливостей (наприклад, коли діти створюють плакат "Вони в небезпеці"). В 6 класі, на уроці "Animals and their habits" по темі "Природа" учні описують умови, в яких живуть тварини, з’ясовують, чому вони потрапляють в небезпеку, а також створюють плакати і прикріплюють їх для огляду і ознайомлення. Під час вивчення теми "Природа" в 10 класі проблема збереження тваринного світу розглядається в контексті загальних проблем екології. На уроках учні дискутують питання власного внеску до збереження навколишнього середовища. Важливим є ознайомлення з діяльністю громадських екологічних організацій, зокрема з Всесвітньою організацією захисту тварин. Працюючи в групах, учні створюють громадську організацію, формулюють мету організації, складають план її роботи.

Важливе значення має впровадження демократичних принципів в організацію роботи в класі. Вони передбачають наявність вибору (учні вибирають завдання, що як найкраще допоможуть дитині розкрити власні здібності, виконати завдання найбільш прийнятним для дитини шляхом та разом з учителем вирішують, які обрати теми для вивчення). В класі створюються сприятливі умови для дискусії і діалогу, у дитини формуються навички вільно висловлювати свої думки навіть тоді, коли вони не співпадають з точкою зору вчителя, чи більшості учнів. Для заохочення дітей приймати участь в обговоренні, висловлювати свою думку на уроках використовуються такі вирази: " Good!", "Great!", " Excellent!", "Good job!", "Well done!", "Fantastic!" та інші. Для реалізації права дитини на вільне висловлювання використовуються різноманітні методичні форми роботи, що сприяють як навичкам англомовного говоріння та письма, так і формуванню і висловлюванню власної думки, а саме: мозковий штурм, різні форми дискусій, дебати, обмін думками, бесіда, обговорення проблемної ситуації, фокус група, інтелектуальний аукціон, рольові ігри, написання твору, листа, "лист по колу", створення матеріалів для ЗМІ, плакатів тощо. Розроблені теми викладалися в літніх школах та просвітницькій діяльності молодіжної громадської організації.

Автор регулярно проводить студію з громадянської освіти та журналістики підлітків, невід’ємною частиною якої є спецкурси, що викладаються англійською мовою, а саме "English for young journalists", "Civic education for young journalists", "Teenagers’ world". Юні журналісти вивчають матеріали, обговорюють проблеми англійською мовою, а потім створюють власні матеріали для шкільного бюлетеню і "Молодіжної сторінки" в газеті "Місто" та Інтернет.

Також були успішно здійснені проекти з громадянської освіти, які підтримувалися Міжнародними фондами і програмами, зокрема: "Активізація молоді в громадянській журналістиці" (юні журналісти пройшли спецкурси "English for young journalists"), "Молодіжні ініціативи в громадянській освіті" (на заняттях студії з громадянської освіти використовувалися як україномовні так і англомовні матеріали, вивчалися англомовні матеріали в Інтернет). Участь у програмі "Мережа громадянської освіти в Україні" дає можливість доступу до Інтернет ресурсів з громадянської освіти та використання ЧАТУ програми CEN для спілкування підлітків в Інтернет з проблем громадянської освіти англійською мовою. Автором було розроблено і проведено просвітницьку програму "Інтернет технології в громадянській освіті та громадянській журналістиці". Проект "Створення центру громадянської освіти" передбачає проведення студії з громадянської освіти та спецкурсів "Civic education for young journalists", "Civic education for teenagers", розповсюдження інформаційних та методичних матеріалів та ідей з громадянської освіти серед вчителів. Таким чином, під час виконання проектів за допомогою англійської мови поширювалися ідеї громадянської освіти.

Автор досвіду розробила і провела тренінги з проблем громадянської освіти та прав дитини: "Права дитини", "Кожна дитина має право на вільне висловлювання", "Civic education through studying English language", "Інтернет технології в громадянській освіті" та ін. Цей досвід розповсюджується також серед вчителів та представників громадських організацій на семінарах та тренінгах, конференціях українського відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної, в ЗМІ.

Список літератури

Використання західного досвіду у шкільній освіті України, Київ,2002.

Громадянська освіта в Україні: Матеріали конференції (Київ, 26-27 травня 2000р.).-К.,2000.

Концепція громадянської освіти в Україні//Права людини, №33, листопад 2000р.

Цимбал О.М. На прикладі діяльності Люботинської молодіжної організації//Матеріали Всеукраїнської конференції "Проблеми громадянської освіти в Україні//Права людини, №9, березень 2000р.

Освітні технології. Навчально-методичний посібник.Київ,2002

Основи демократії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, К., 2002.

Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня - 1 жовтня 2000р.).- К., 2001.

Розвиток громадянської освіти в Україні.- К., 2001.

Jeremy Harmer. How to teach English. Longman, 1998.

Tsymbal Olga. Civic Education through studying English language//IATEFL-Ukraine newsletter, No.21, 2002

Tsymbal Olga. NGO-ELT-Civic Education//IATEFL-Ukraine newsletter, No.18, 2000

Richard Pierre Claude. Popular education for human rights, Amsterdam/Cambridge, 2000.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль