версія для друку

Громадянська Освіта, 2001,  №03
Різне, Релігія і школа

Тема уроку: Податки у житті людини

05.12.2001
автор: Олексій Гончаренко, вчитель історії та правознавства (м.Переяслав-Хмельницький)

Тема уроку: Податки у житті людини

Мета уроку. Ознайомити учнів з роллю та завданнями податкових систем у країнах з ринковою економікою, сприяти засвоєнню ними нових знань та появі умінь і практичних навичок при виконанні громадянських обов’язків.

Домогтися пояснення учнями суспільно необхідних моделей поведінки, якими мають володіти громадяни у демократичному суспільстві.

Виховувати повагу до існуючих законів та формувати свідому законослухняну поведінку.

Обладнання

1. Папір, дошка, маркери.

2. Роздавальний матеріал.

3. Конституція України, Закон "Про державну податкову службу в Україні", Декрет "Про прибутковий податок з громадян", Кримінальний кодекс України.

Структура уроку .

1. Представлення теми та результатів уроку, постановка навчальної проблеми, мотивація навчальної діяльності.

2. Реалізація поставлених завдань та результатів уроку.

3. Підсумки уроку.

4. Домашнє завдання.

Реалізація поставлених завдань уроку.

Мозковий штурм. "Що таке податки?
Навіщо їх сплачують люди?"

І. Навіщо люди сплачують податки?

Історія податків нараховує багато тисяч років. Перші згадки про них збереглися на єгипетських пірамідах. З тих пір яких тільки податків не запроваджувало людство: на землю, двері, вікна, собак, зарплату...

Але не кожне примусове вилучення майна і грошей слід називати податком. Податки як обов’язкові примусові платежі фізичних і юридичних осіб виникли досить недавно. — разом з появою сучасної держави. Коли виникла організація державної влади, одночасно з’являється потреба фінансового забезпечення її життєдіяльності.

Давайте поміркуємо

1. Що з’являється раніше: людське суспільство

чи держава?

2. Навіщо суспільству потрібна держава?

3. Які завдання повинна виконувати держава?

4. Чи потрібні кошти для нормальної діяльності

держави і суспільства?

За кілька століть існування держави її функції суттєво розширились. Сучасні держави витрачають зібрані податки на утримання не тільки державних органів правління, а й на охорону здоров’я, освіту, розвиток культури, захист навколишнього середовища, підтримку найбідніших громадян.

Фактично держава тільки через податкову систему може вирішувати такі соціальні проблеми, як перерозподіл доходів від найбагатших до найбідніших громадян та регіонів; як фінансове забезпечення прав людини тощо.

Це цікаво знати

Засновник ринкової економічної теорії ХІХ ст.

Адам Сміт висунув чотири податкових принципи:

1. Піддані держави повинні згідно зі своїми здібностями, силами і доходом брати участь в утриманні уряду.

2. Податок має бути точно визначеним.

3. Всі питання, пов’язані з сплатою податків, мають бути чітко зрозумілими для платника.

4. Витрати на збір податку слід звести до мінімуму.

Запам’ятай

Сплачуючи податки, ти одержуєш певні послуги від держави. Без неї таких послуг отримати не можна. Держава не може існувати без податків. Сучасне суспільство домоглося перетворення податків із суто фіскально-державного заходу на вигідний більшості громадян економічний, соціальний та політичний фактор. Сплачуючи податки, ти турбуєшся і про себе.

Рольова гра: "Сплата податків є суспільною згодою між населенням і урядом" (час гри — 6 хв).

Клас розподіляється на кілька груп, кожна з яких отримує завдання. Час на підготовку 2 хв. Кожна з груп має 1,5—2 хв. для наведення аргументів, які захищають їх позиції. В ролі арбітра виступає вчитель з групою найбільш підготовлених учнів, метою яких є доведення необхідності сплати податків. Перша група учнів виступає в ролі уряду. Завдання групи – показати ті причини, що спонукають уряд до збирання податків. Друга група виступає в ролі населення, якому потрібні суспільні блага. Третя група виконує роль багатого населення держави і повинна висунути аргументи на користь необхідності сплати податків. Четверта група — арбітри — на чолі з вчителем своїм завданням мають проаналізувати наведені аргументи, зробити висновок.

З цією метою на дошці в процесі виступу кожної з груп графічно зображуються головні аргументи кожної з сторін

 

Уряд

Населення

Багате населення

1. Виплата пенсій.

1. Право на працю.

1. Захист державою приватної власності.

2. Допомога безробітним.

2. Право на освіту.

2. Безпека комерційної діяльності.

3....

3....

3....

4....

4....

4....

Переглянувши ці записи, учні переконуються в тому, що сплата податків є основою для задоволення суспільних інтересів, причому інтереси різних соціальних груп при цьому збігаються.

Це цікаво знати

В Україні довгий час існувала соціалістична економіка, за якою головний тягар оподаткування покладався на підприємства і більшість фінансових ресурсів перерозподілялась через державний бюджет. Низька заробітна плата у соціалістичній економіці по суті компенсувала занадто високе вилучення податків у підприємств, отримання дешевого або безкоштовного житла, субсидовані ціни на товари першої необхідності, безкоштовну освіту і медицину.

У ринковій економіці держава бере на себе лише деякі повноваження, при цьому громадянин із своєї зарплати повинен самостійно сплачувати послуги по утриманню житла, його будівництва, оплачувати медичні послуги тощо.

Експрес-опитування учнів класу

Якій системі — соціалістичній чи ринковій ви надали б перевагу?

Вчитель по закінченню опитування вказує на той факт, що жодна з країн, яка будувала соціалізм, не змогла забезпечити повноцінних умов для існування своїх громадян і наводить п ричини цього.

ІІ. Принципи податкової системи в ринковій економіці

Прокоментуйте вислів: Податкова політика держави має бути побудована таким чином, аби податків, які сплачуються в державі, з одного боку було достатньо для виконання своїх функцій, а з іншого — щоб податки не задушили економіку.

Головним джерелом надходжень до бюджету держав з ринковою економікою є додана вартість (прибуток). Одне з питань, від яких залежить економічний розвиток країни — скільки доданої вартості (прибутку) держава бажає забрати у вигляді податків, а яку частину вона залишає приватному сектору, громадянам для подальшого розвитку економічної діяльності.

Надмірно малі та надмірно високі податки є шкідливим, оскільки малі податки не дають можливості сформувати бюджет і регулювати економіку, а високі податки знищують виробництво.

Запам’ятай:

Ринкова економіка виходить з того, що головна частина податку надходить від приватних осіб, а не від підприємств, тому що підприємство – лише спосіб громадянина заробити собі на життя.

Прокоментуй

Принципи податкової системи в ринковій економіці

Податкова система:

1. Податки є однакові і обов’язкові для всіх.

2. Не руйнує економіки.

3. Якнайменше змінює ринкові ціни.

4. Має бути чесною. Пільг серед однотипних платників податків не повинно бути.

5. Повинна виробити стабільні податкові закони.

6. Повинна бути економною — тобто вона виключає непотрібні витрати на збір податків.

Експрес-аналіз

"Податкова система України"

Завдання. Клас ділиться на кілька груп, кожна з яких з наведених прикладів вибирає ті, що є характерними для податкової системи України. Необхідно аргументувати свою точку зору. Командам надається 2—3 хв для виконання завдання. По закінченні роботи учні мають змогу дуже коротко висловити свої думки.

Аргументуюча картка (роздається кожній групі)

1. В податковій системі скасовано контроль над обсягами виробництва і ціною.

2. Підприємства мають кілька розрахункових рахунків.

3. Для контролю над платниками податків введено ідентифікаційні номери.

4 . Рівень вилучення доходів становить 90%.

5. Держава в обмін на сплату податків пропонує багато непотрібних та дорогих послуг.

6. Громадяни бажають сплачувати податки.

7. Невисокі податки сприяють тому, що в економіку України вкладають кошти іноземці.

8. Держава виконує взяті зобов’язання перед громадянами.

9. Податкові закони є стабільними і незмінними багато років.

10. Всі однотипні товаровиробники мають однакові податкові стягнення.

Кожна група учасників гри отримує картку пропозицій і змін, які вони вважають за необхідне внести в податкове законодавство України. Вчитель, вислухавши пропозиції учнів, аналізує їх і обговорює з ними прийнятність тих чи інших запропонованих змін, та, маючи податковий стандарт, що розглядався на початку розгляду питання, узгоджує з ним всі внесені зміни.

Запам’ятай

Законодавство України передбачає сплату 19 загальнодержавних та 16 місцевих податків і зборів. Головними з них є:
•  податок на додану вартість
•  акцизний збір
•  податок на доходи фізичних осіб
•  майно
•  податок на промисел
•  плата за торговий патент та деякі види підприємницької діяльності
•  збір на обов’язкове соціальне страхування
•  збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

Загальнодержавні податки встановлюються законом, який ухвалюється національним парламентом. Місцеві податки встановлюються представницьким органом місцевого самоврядування відповідно до норм загальнонаціонального закону.

ІІІ. Податкова декларація

Мовою документів: Конституція України

Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інстанцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом

Прибуткова декларація — це документ, на підставі якого обчислюється величина сукупного доходу громадянина та розраховується сума прибуткового податку, що підлягає сплаті.

В Україні всі громадяни є платниками прибуткового податку, але не всі є одночасно подавачами щорічних податкових декларацій. Підставою для декларування доходів у податковій адміністрації є щонайменше два місця роботи або інші, крім зарплати, джерела доходів — наприклад, плата за оренду автомобіля. Свої доходи повинні декларувати іноземці, які працюють чи займаються підприємницькою діяльністю в Україні. Також декларувати свій річний прибуток повинні громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю.

Організація дискусії: Громадянин повинен щорічно подавати податкову декларацію.

Для спрощення дискусії і економії часу вчитель пропонує використати метод ПРЕС, за яким учасники заняття отримують картки, в яких визначені чотири етапи методу:

1. Викладіть свою думку.

2. Наведіть причину появи такої думки.

3. Наведіть приклад для пояснення цієї причини.

4. Узагальніть свою думку (зробіть висновки).

Прикладом можуть бути такі варіанти виконаного завдання:

1. Я проти того, щоб громадяни подавали щорічну податкову декларацію.

2. Подавши податкову декларацію, я cприяю тому, що з мене будуть збільшені податкові платежі.

3. Дослідження економістів показали, що уряд України неефективно витрачає кошти Державного бюджету.

4. Тому я проти щорічної подачі податкової декларації.

Приклад 2.

1. Я проти того, щоб громадяни подавали щорічну податкову декларацію.

2. Подання декларації сприятиме збільшенню контролю уряду над діяльністю громадян України.

3. Український народ тільки недавно позбувся тоталітарної системи і нині будує громадянське суспільство.

4. Тому я вважаю, що громадяни не повинні подавати податкову декларацію.

В ході реалізації ПРЕС-методу учні дізнаються про різні думки щодо цього питання, що сприяє збільшенню їх знань з даної проблеми податкового законодавства.

IV . Юридична відповідальність за порушення податкового законодавства. Взаємовідповідальність держави і особи.

Прокоментуйте

Державі байдуже, якими мотивами буде керуватись громадянин, сплачуючи податки. Головне, аби він сплачував їх у повному обсязі та у визначений термін. І щоб забезпечити збирання податків, держава створила досить розгалужену систему примусу, з якою не можна не рахуватись.

Прокоментуйте. Мовою документів

Декрет "Про прибутковий податок з громадян"

— за несвоєчасне подання декларації про доходи, за включення до декларації перекручених даних передбачена адміністративна відповідальність у розмірі неоподаткованого мінімуму (17 грн. );

— за такі ж дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення в розмірі двох неоподаткованих мінімумів місячних зарплат.

Закон "Про державну податкову службу в Україні"

— на керівників та інших посадових осіб..., винних у заниженні суми податку..., накладається штраф у розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів (85—170 грн.); за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню — від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів (170—2555 грн. );

— на керівників та інших посадових осіб..., які не виконують вимог посадових осіб державної податкової служби щодо розкриття службової інформації про сплату податків — від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170—340 грн.);

— ...при недопущенні посадових осіб органів податкової служби до приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності... — від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів...

Кримінальний кодекс України ст. 148—2.

"Ухилення від сплати податків шляхом умисного неподання податкових декларацій та розрахунків або приховання (заниження) об’єктів оподаткування ... якщо ці дії завдали шкоди державі у великих розмірах карається позбавленням волі на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посадові чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, або якщо вони завдали шкоді державі в особливо великих розмірах — караються позбавленням волі на строк від двох до десяти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років з конфіскацією майна або без конфіскації".

Запам’ятай

Під великим розміром шкоди слід розуміти суму податку, обчисленого з прихованого (заниженого) об’єкта оподаткування, яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум (17 грн.), під особливо великим розміром — суму податку, обчисленого з прихованого (заниженого) об’єкта оподаткування, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум. Контроль за додержанням податкового законодавства, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції здійснює податкова міліція

Весь час розмова йшла про виключно обов’язки платників податків, але в демократичному суспільстві існує принцип взаємовідповідальності особи і держави.

Мовою документів

Конституція України . Ст. 56, ст.55 п.2

Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень .

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Закон "Про державну податкову службу в Україні" ст. 14.

"Рішення дії або бездіяльності органів державної податкової служби та їх посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку

Перед тим, як звернутися до суду, треба мати на увазі, що суд не бере до розгляду заяви, якщо громадянин не дотримався порядку оскарження. Спочатку потрібно звернутись до відповідного центрального органу виконавчої влади, а в разі відмови цього органу про скасування рішення потрібно звертатись до Арбітражного суду. Саме з цією метою в Державній податковій адміністрації створено відділ апеляцій платників податків. (Згідно постанові Верховного Суду України від 1 листопада 1996р. "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" (п.8): "...Суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку. Статтею 55 Конституції кожній людині гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а тому суд не повинен відмовляти особі в прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбачених законом, який це право обмежує." – Прим.ред.) У позовній заяві потрібно конкретно вказати, яка норма, якого законодавства, на думку позивача, порушена. Під час подачі позову сплачується мито в розмірі 85 грн. Квитанція про сплату мита подається до позовної заяви. Особа, яка довела свою перевагу в суді, звільняється від сплати державного мита.

Розгляньте ситуацію

До Переяслав-Хмельницького
міськрайонного суду
Грищенка Михайла Михайловича,
який мешкає за адресою:
м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Шкільна, буд. 45, кв. 115.
відповідач: Державна податкова
адміністрація м. Переяслав-Хм.
юр. адр. вул. Набережна, буд.8

СКАРГА

30 квітня 2000 р. постановою Державної податкової адміністрації м. Переяслава-Хмельницького стосовно мене накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 185 грн. за порушення строків подачі податкової декларації, визначеного законодавством відповідно до ст. 164—1 КоАП України.

Постанову Державної податкової адміністрації м. Переяслава-Хм. про накладення штрафу вважаю незаконною, оскільки незважаючи на те, що я подав податкову декларацію 14 квітня 2000 р., тобто після закінчення офіційного строку подачі декларації, порушення строку відбулось з поважних причин. З 1 листопада 1999 р. по 13 квітня 2000 р. я перебував на роботі в республіці Молдова. Не маючи змоги повернутися в Україну, я повідомив про це податкову адміністрацію телеграмою 18 січня 2000 року і просив дозволу надати мені можливість подати декларацію про доходи після повернення в Україну до 15 квітня 2000 р. Незважаючи на це, я був оштрафований після подачі мною декларації 14 квітня. Подані мною документи до уваги прийняті не були. Вважаю, що сума штрафу є також незаконною, адже згідно з Декретом "Про прибутковий податок з громадян" за несвоєчасне подання декларації про доходи, я маю нести адміністративну відповідальність у розмірі неоподаткованого мінімуму (17 грн.).

ПРОШУ:

1. Рішення про накладення на мене адміністративного стягнення скасувати.

2. У порядку підготовки справи до слухання витребувати від Державної податкової адміністрації м. Переяслава-Хм. матеріали про накладення стосовно мене адміністративного стягнення.

ДОДАТОК

1. Копія постанови про накладення адміністративного стягнення.

2. Копія телеграми від 18 січня 2000 р.

3. Копія довідки про перебування на роботі в республіці Молдова.

4. Копія квитанції по сплаті державного мита.

5 травня 2000 р. Підпис.

Поміркуйте

1. Чи правильно заявник оформив позовну заяву?

2. Чи правомірними є дії заявника? Чому? Прокоментуйте відповідь.

3. Чи правомірними були дії Державної податкової адміністрації?

Чому?

Прокоментуйте відповідь.

Підсумки уроку

Поміркуйте

1. Навіщо держава збирає податки з своїх громадян? Яку функцію виконують зібрані податки?

2. Якими є головні принципи податкової системи у країнах з ринковою економікою? Порівняйте з принципами податкової системи раніше існуючої соціалістичної економіки.

3. Що таке податкова декларація? Чи потрібна вона у демократичному суспільстві?

4. Якщо податки занадто високі, то їх потрібно сплачувати? Наведіть аргументи на користь Вашої думки. Якими будуть Ваші пропозиції?

Домашнє завдання

1. Проаналізуйте ст. 55, 56, 67, 68 Конституції України.

2. Складіть позовну заяву в суд щодо неправомірних дій ДПА, при цьому використайте відповідні статті Конституції України та відомих вам законодавчих актів.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль