Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=1197562970


«Розбудова демократії» – новий портал для фахівців та широкої громадськості

13.12.2007
джерело: www.civicua.org

Портал «Розбудова демократії» є динамічним інформаційно-комунікаційним середовищем з питань розбудови демократії. Портал створено для фахівців та широкої громадськості.

Портал в інтерактивному режимі забезпечує:
· доступ до інформаційних ресурсів (електронної бібліотеки, списку корисних посилань, електронного журналу);
· надання експертної та консультаційної допомоги;
· проведення професійних дискусій;
· пошук і користування джерелами електронної бібліотеки;
· використання електронного словника для пошуку та роз’яснення термінів тощо.

Портал розроблено у межах проекту «Розбудова демократії» за підтримки Кадандського Агенства Міжнародного Розвитку (CIDA).

Контакти: Любов Марголіна - директор проекту в Україні «Розбудова демократії» телефон/факс +38 044 2534036

Джерело : Інститут лідерства, інновацій та розвитку (ІЛІР)

 

В розділі „Електронне навчання/Підручники та наукові статті – http://www.edportal.org.ua/KURS_PolitProc/Library.htm#Підручники_та_наукові_статті
можна відкрити або скачата такі тексти (у форматі pdf):

Бекешкіна І. Постреволюційні зміни суспільної свідомості й нові проблеми розбудови демократії та громадянського суспільства в Україні // Українське суспільство 1994 – 2005. Динаміка соціальних змін/ За ред. В.Ворони, М.Шульги. - К.: Інститут соціології НАН України, 2005. - C. 39–48.

Бжезінський З. Демократія перед лицем глобалізації (Виступ на колоквіумі Кастельгандольфо влітку 1998 р.) // Ї. - 2000. - N 19.

Білорус О.Г. та ін. Глобалізація і безпека розвитку. - К.: КНЕУ, 2001. - 735 с.

Брайан О’Коннел "Вплив неприбуткових організацій на громадянське суспільство".

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство. - Львів: Вид-во "Літопис", 2000. - 315 с.

Григорчук М. Демократія та політична культура // Вісник УАДУ. - 2001. - N 2. - С. 224-229.

Зельницький А. Вимірювання індексу демократії як передумова управління процесом демократизації (Україна і посткомуністичні країни Центральної та Східної Європи 1994-2004 рр.) // Соціологія: теорія. Методи, маркетинг. - 2004. - N 2. - С. 156-169.

Каплан Ю. Політичний процес в україні: особливості переходу до парламентської республіки // Віче. - 2005. - N 4. - С. 32-34.

Кармазина М. Невідворотність демократії. Кращі місця вже заброньовані? // Віче. - 2003. - N 7. - С. 44-48.

Кароль Едвард Солтан "Громадянська компетентність, привабливість та зрілість".

Кенет Ньютон "Соціальний капітал та демократія".

Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. - Львів: Видавництво "Червона Калина", 2002. - 276 с. (С. 66-68).

Майкл Уолцер "Ідея громадянського суспільства. Шлях до соціальної відбудови".

Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократіях // Полис. - 2002. - N 1. - С. 6–17; - N 2. - С. 8-16.

Михальченко Н. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? - К.: Інститут соціології НАНУ, 2001. - 440 с.

Ненсі Л. Розенблюм "Орієнтування серед плюралізму: демократія повсякденності (і де цьому навчитися).

Нижник Н., Крупчан О. Проблеми управління крізь призму демократії і права // Віче. - 2001. - N12. - С. 148–151.

Паламарчук М.О. Самозахист демократії: політичні інститути та механізми // Стратегічна панорама. - N 4. - 2004.

Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна: Конспект лекцій для навчальної дисципліни / Уклад. В.А. Ребкало, Л.В. Гонюкова. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 88 с.

Пойченко А.І. Сутність і структура політичного процесу // Політологія: Підручник для вищих навчальних закладів / За заг. ред. канд.філос.наук Ю.І. Кулагіна, д-ра іст.наук, проф. В.І.Полуріза. - К.: Альтерпрес, 2002. - С. 265-283.

Політичний процес та політичні технології в посттоталітарних країнах // Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз: Монографія / М.І. Панов, О.Г. Данильян, С.І. Максимов та ін.; За заг. ред. акад. АПрН України М.І. Панова, проф. О.Г.Данильяна. - Х.: Право, 2004. - С. 296–319.

Політологія. Кн. 1: Політика і суспільство. Кн. 2: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я.Космічна. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - C. 79-89.

Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л.Климанська, Я. Космічна. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.

Політологія: Підруч. Для вищ. навч. закл. / За заг. ред. Ю.І.Кулагіна, В.І.Полуріза. - К.: Альтерпрес,  2002. - 612 с. (C. 398-413).

Проблеми парламентаризму та вдосконалення законотворчості в трансформаційний період // Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз: Монографія / М.І. Панов, О.Г. Данильян, С.І. Максимов та ін.; За заг. ред. акад. АПрН України М.І. Панова, проф. О.Г. Данильяна. - Х.: Право, 2004. - С. 262–296.

Проблеми та перспективи української реформації: [Кол. моногр.] Г.В. Щокін, В.І. Куценко, М.В.Головатий та ін. [За заг. ред. М.Ф. Головатого, Г.В. Щокіна]. К.: МАУП, 2001. - 248 с.

Расселл Дальтон "Демократична система та її громадяни: моделі політичних змін".

Ребкало В., Шкляр Л. Політичні інститути у процесі реформування системи влади: Навч.-метод посіб. - К.: Міленіум, 2003. - 172 с.

Роберт Д. Патнем "Боулінг на самоті: занепад соціального капіталу Америки".

Сідні Верба "Культура, підрахунок та буття хорошим громадянином: альтернативні інтерпретації громадянської активності".

Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. Учебник: "Российская политическая энциклопедия", 2002. - 472 с.

Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Ред.кол: І.Ф.Курас, М.І.Михальченко та ін. К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. - 396 с.

Третій сектор в Україні: проблеми становлення / М.Ф. Шевченко (кер.авт.кол.), В.А. Головенько, Ю.М.Галустян та ін. - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2001. - С. 22-33.

Українське суспільство 1994 - 2005 динаміка соціальних змін.

Фукуяма Ф. Всесвітня ліберальна революція // Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В.Лісовий. - К.: Смолоскип, 2002. - С. 1033-1043.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М.: ООО Изд-во АСТ, 2003. - 605 с.

Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія - Управління - Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. - К.: Інститут держави і прва ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. - 248 с. (C. 130-176). - http://www.edportal.org.ua/KURS_PolitProc/library/Zvetkov_Democracy.pdf 

Шері Берман. "Громадянське суспільство та інституціоналізація". - http://www.edportal.org.ua/KURS_PolitProc/library/Berman.pdf

Рекомендувати цей матеріал