Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=1007566363


Курс громадянської освіти для 9-го класу

05.12.2001

У рамках Трансатлантичної програми підтримки громадянського суспільства і проекту "Освіта для демократії в Україні" групою педагогів, членів Асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін "Доба", створюється навчально-методичне забезпечення курсу громадянської освіти для 9-го класу загальноосвітньої школи. До складу авторського колективу будуть включені також вчителі, учасники конкурсів на кращі науково-методичні розробки уроків з громадянської освіти, матеріали яких використовуються при створенні посібника.

Нижче Вашій увазі пропонується програма цього курсу. Будемо вдячні за зауваження та доповнення до програми курсу, надіслані на нашу адресу:

Центр громадянської освіти "Доба"
вул. Староміська, 1
79019, м.Львів

Пояснювальна записка

Головною метою громадянської освіти в Україні є створення умов виховання людини, для якої демократичне громадянське суспільство є природним середовищем розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Визначальною характеристикою такої людини має бути громадянськість - усвідомлення власної ролі в житті суспільства, активне прагнення до його вдосконалення у відповідності до демократичних норм і цінностей.

Підвалинами формування громадянськості як риси особистості є насамперед освіченість у питаннях функціонування та розвитку демократії в різних країнах світу і в Україні зокрема; здатність керуватися відповідними знаннями в умовах сучасного суспільного життя, що досягається шляхом оволодіння уміннями і навичками, необхідними для компетентної участі в громадсько-політичному житті нашої країни; розвинуте конструктивно-критичне мислення. Такі підвалини має створити національна система громадянської освіти та виховання.

Запропонований курс за вибором "Освіта для демократії" для 9 класу загальноосвітньої школи є складовою громадянської освіти в Україні. Він може викладатися як вступний початковий курс для учнів 10-11 класів для поглиблення суспільствознавчих знань (на основі відповідного концентрування), або як окремий курс, що сполучається з існуючим в 9 класі курсом правознавства. В зміст курсу включені інтегровані знання з політології, соціології, соціальної психології, економіки, філософії тощо. Тому він не повторює жоден з існуючих нині суспільствознавчих курсів.

В існуючій системі загальної середньої освіти запропонований курс є початковим у системі громадянознавчих знань. Саме тому перед учнями не ставиться завдання оволодіти повним понятійним апаратом відповідних дисциплін. Головна його мета — це стимулювання зацікавленості учнів суспільно-політичним життям, підготовка їх як обізнаних , свідомих та відповідальних громадян своєї держави – України. Активна суспільна позиція молодого громадянина передбачає знання основ функціонування держави та суспільства, перспектив їхнього розвитку, можливостей ефективного впливу на ці процеси, а також готовність брати на себе відповідальність за прийняття і втілення в життя обгрунтованих рішень задля суспільного блага.

Саме на розвиток в учнів громадянської свідомості й відповідальності й спрямовані чотири головні рівноправні завдання курсу, а саме:


•  оволодівання основами інтегрованих знань про демократичне суспільство, його функціонування і життя людини в такому суспільстві;


•  розвиток умінь та навичок учнів (конструктивно-критичного мислення, комунікативних навичок, ініціативи, самостійності, здатності вирішувати конфлікти тощо);


•  вироблення цінностей, котрі сприяють розумінню значення колективного життя і відповідним чином спрямовують діяльність особистості. Йдеться про ключові цінності демократичного суспільства, що інтегруються у контекст національної культури;


•  формування досвіду громадянських дій, демократичної поведінки та ефективного спілкування.

Цим головним завданням курсу відповідає структура навчальної програми та її зміст. Програма передбачає ознайомлення учнів з поняттями "демократія", "громадянське суспільство", "громадянство", "права людини та громадянина в Україні", "взаємна відповідальність держави і громадянина", "політична система України", "ринкові відносини як економічна основа демократії", "цінності людини в громадянському демократичному суспільстві" тощо. Навчальний матеріал курсу загалом враховує реалії українського суспільного життя, сучасні засади розвитку демократії в Україні. Водночас до курсу включено адаптований до вітчизняних умов досвід громадянської освіти розвинутих країн світу .

Зміст курсу побудований за принципом: від демократичної людини до демократичного суспільства.

Перший розділ курсу "Я, інші, суспільство: як дійти згоди?" передбачає формування в учнів умінь і навичок ефективної демократичної комунікації, досвіду толерантної поведінки, розв’язання конфліктів, прийняття індивідуальних і групових рішень, що створює реальні основи як для розуміння основної теоретичної частини курсу, так і для особистісного зростання учнів шляхом формування у них демократичних емоційно-ціннісних орієнтацій та відповідних форм поведінки й діяльності.

Другий розділ "Людина і демократія" ознайомлює учнів з основними поняттями курсу, такими як " демократія", "громадянське суспільство", "права людини і громадянина", що подаються в історичному контексті з використанням основних надбань світової демократичної традиції шляхом опрацювання відповідних джерел.

Третій, четвертий і п’ятий розділи послідовно формують в учнів розуміння головних політичних, соціальних, економічних, соціокультурних характеристик демократичного громадянського суспільства в Україні.

Курс передбачає також участь школярів у двох проектах, що будуть моделями практичного застосування набутих знань з громадянознавства і формуватимуть у них відповідний досвід громадянської дії.

Особливостями курсу у порівнянні з існуючими нині суспільствознавчими дисциплінами є:


•  по-перше, кожний урок курсу поєднує ті чи інші види пізнавальної, розумової та навчальної діяльності учнів. Можливості такого підходу закладені при складанні програми: вона не містить великого обсягу матеріалу, залишаючи час для використання різноманітних методів, зокрема активних, а також при написанні підручника та посібника для вчителів, що грунтуються саме на таких технологіях навчання;


•  по-друге, для успішного вирішення завдань курсу передбачається широке використання у практиці активних методів роботи: мозкового штурму, дискусії, рольової гри, моделювання, вивчення казусів (випадків, реальних ситуацій суспільного життя), взаємонавчання, роботи в малих групах, рольових ігор, драматизації, портфоліо тощо, котрі поєднуються з традиційними для нашої освіти методами навчання;


•  по-третє, викладання курсу передбачає створення на уроках максимально демократичної атмосфери, самостійні дії та відповідальність учнів, що сполучається з рівнем їх розвитку. Вчителі мають бути зразком демократичних відносин, а заняття з курсу повинні бути організовані на демократичних принципах і стати моделлю демократичного суспільства;


•  по-четверте, активне поширення набутих знань за межі занять з курсу, ефективно поєднуючи позакласну та позашкільну діяльність учнів. Організація шкільного життя (шкільне самоврядування, взаємовідносини учень-учень, вчитель-учень, вчитель-вчитель) повинні стати першим грунтом практичної адаптації набутих демократичних знань. Культура взаємовідносин між учнями і вчителями, вчителями та адміністрацією повинна бути частиною шкільної демократичної освіти учнів. Діти вчаться на свободі, що їм надається, і правилах, котрі їх обмежують. Нарешті, вони вчаться на надіях, котрі покладають на них дорослі. Щоб навчити основам демократії, треба використовувати всі ці можливості, ефективно поєднуючи шкільну і позашкільну діяльність;


•  по-п’яте, втілення курсу громадянської освіти в Україні потребує відповідної перепідготовки вчителів, які повинні оволодіти методикою, що стимулює конструктивно-критичне мислення; активними методами та технологіями навчання, котрі в подальшому можуть слугувати загальними стандартами громадянської освіти. Програми підготовки вчителів повинні орієнтуватись на розв’язання реальних гострих проблем сьогодення. Така підготовка має грунтуватися на використанні активних методів викладання. Основними формами підготовки та перепідготовки вчителів мають бути інтенсивні короткотермінові тренінгові програми та самоосвіта з використанням спеціальних методичних рекомендацій.

Розподіл годин за темами (орієнтовний) наведено у посібнику для вчителів.

Зміст

Вступ. Мета, завдання та особливості курсу.

І. Я, інші, суспільство: як дійти згоди?


•  Людина – суспільна істота: успішне спілкування, вміння розуміти інших та відповідати на критику, ефективне висловлення власної думки.


•  Толерантність та компроміс у стосунках з іншими. Переговори.


•  Конфлікти та шляхи їх розв’язання. Медіація (Посередництво).

2. Людина і демократія


•  Поняття демократії. Довгий шлях до демократії. Світові пам’ятки демократії


•  Демократія сьогодні

3.Політичні та соціальні умови існування демократичного громадянського суспільства в Україні


•  Поняття громадянського суспільства. Громадянське суспільство як необхідна умова реалізації демократії


•  Як зароджувались права людини. Поняття прав людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини та прав дитини


•  Відображення прав і свобод людини в Конституції України. Які права важливі в Україні? Які обов’язки важливі в Україні?


•  Особа і держава в системі громадянських відносин. Взаємна відповідальність держави і громадянина в українському суспільстві. Інститут захисту прав людини в Україні


•  Система державної влади в Україні. Громадянське суспільство і влада: проблеми їх взаємовідносин в Україні.


•  Безпосередня демократія. Представницька демократія. Вибори в Україні.


•  Вплив громадянина на життя суспільства. Політична діяльність. Соціальна активність громадян. Участь у житті громади


•  Роль ЗМІ у становленні громадянського суспільства в Україні


•  Конвенція про права дитини. Дитячі та юнацькі організації в Україні. Учнівське самоврядування та його роль в становленні громадянської позиції.


•  Проект: Як жити в демократичній державі? Моє бачення

4. Економічні умови існування демократії в Україні


•  Виробництво. Основні поняття про мікро - та макроекономіку


•  Ринок. Функції та ознаки вільного ринку


•  Держава і ринок. Податки. Бюджет. Соціальна спрямованість фінансової системи держави


•  Особа в ринковій економіці. Соціальні цілі економіки. Право на працю та соціальний захист. Зайнятість населення

5. Соціокультурні чинники розвитку громадянського суспільства в Україні


•  Уміння ефективно здобувати, аналізувати і використовувати інформацію. Сучасні інформаційні технології – підгрунтя реалізації інтелектуальних і духовних можливостей особи та суспільства.


•  Соціальні групи, соціальні ролі та норми в громадянському суспільстві. Відповідальність людини як цінність громадянського суспільства в Україні.


•  Полікультурність суспільних відносин в Україні. Цінності та принципи українського суспільства: гуманізм, толерантність, плюралізм. Загальнолюдські духовні цінності в житті українського народу. Уміння досягати суспільної згоди та знаходити спільні рішення.


•  Уміння знайти своє місце в житті, досягати особистих і суспільних цілей


•  Проект: що я можу зробити для зміцнення і розвитку громадянського суспільства в Україні?

Пілотна апробація програми та навчально-методичного комплексу з курсу почнеться в останній чверті поточного навчального року і буде продовжуватись в наступному році. Передбачається відповідна перепідготовка вчителів. Інформація про апробацію курсу буде розповсюджуватись через регіональні інститути післядипломної освіти.

Рекомендувати цей матеріал